Gemengde commissie - Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren

Het artikel 1 §2 van de wet van 25 maart op geneesmiddelen bepaalt: “De Koning richt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad een Gemengde Commissie op die belast is met het verstrekken van advies ten einde te bepalen onder welke wetgeving een product valt. Hij bepaalt tevens de samenstelling en de werking ervan”.
De Gemengde Commissie is opgesteld door het koninklijke besluit van 28 oktober 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

Ze is samengesteld uit twee kamers, een Kamer voor producten voor menselijk gebruik en een Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren.

Voor de coördinatie van haar taken, heeft de Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie een Bureau opgericht in overeenstemming met het artikel 8 van het bovenvermelde koninklijke besluit van 28 oktober 2008.

De Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie beraadslaagt geldig indien ten minste twee derden der stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
De adviezen worden uitgebracht bij meerderheid der stemmen van de aanwezige leden met stemrecht. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De Gemengde Commissie kan ook adviezen opstellen met het oog op het vaststellen van richtsnoeren door de minister zoals  bedoeld in artikel 1, § 2, zevende lid van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

 • De Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter en twaalf andere leden door de Koning benoemt op voordracht van de respectieve bevoegde Ministers.

  De voorzitter wordt aangewezen uit de leden van het FAGG. De ondervoorzitter wordt aangeduid uit de leden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat generaal Dier, Plant en Voeding.

  De samenstelling van de CGH is thans de volgende:

  Voorzitter: De Heer Dries MINNE (FAGG)
  Ondervoorzitter: De Heer Quentin DUMONT de CHASSART  (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding) - DoI.pdf


  Leden:
  Vertegenwoordigers Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
  Effectieve leden: De Heer Quentin DUMONT de CHASSART, De Heer Johan VAN NEVEL(DoI.pdf) , De Heer Diederik STANDAERT(DoI.pdf) en De Heer Mathieu HUBAUX (DoI.pdf)
  Plaatsvervangende leden: Mevrouw Joëlle MEUNIER(DoI.pdf), Mevrouw Els HEYVAERT, DE Heer Steve CHRISTIAENS(DoI.pdf) en De Heer Luc DEROLEZ (DoI.pdf)

  Vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu
  Effectief lid: Mevrouw Florence BERTHAULT en -
  Plaatsvervangende leden: Mevrouw Kathelyn DUMORTIER(DoI.pdf) en De Heer Philippe RUELLE

  Vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Directoraat-generaal Kwaliteit en Veiligheid
  Effectieve leden: Mevrouw Maries MERKEN en De Heer Guibert CREVECOEUR
  Plaatsvervangende leden: De Heer Saïd BELLAJI en De Heer Lode POTTIE

  Vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketel
  Effectief lid: De Heer Herman VANBECKEVOORT en De Heer Jean-Philippe MAUDOUX
  Plaatsvervangende leden: Mevrouw Chantal RETTIGNER(DoI.pdf) et De Heer Damien VAN OYSTAEYEN(DoI.pdf)

  Vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  Effectieve leden: De Heer Dries MINNE, Mevrouw Dominique JANSSENS, Mevrouw Emmanuelle VANAERSCHOT en De Heer Alain DENIS
  Plaatsvervangende leden: -, De Heer Philippe DE BUCK, Mevrouw Claire DE VOS en De Heer Lionel LAURIER


  Zijn bovendien van rechtswege lid met raadgevende stem:
  - de administrateur-generaal van het FAGG of zijn afgevaardigde;
  - de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of zijn afgevaardigde;
  - de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of zijn afgevaardigde;
  - de gedelegeerde bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of zijn afgevaardigde;
  - de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie


  De mandaten van de leden van de Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie hebben een duur van zes jaar en zijn hernieuwbaar.

   

 • De Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie wordt bijgestaan door een secretariaat dat waargenomen wordt door De Heer Dries MINNE (FAGG) en de Heer Quentin DUMONT de CHASSART. - DoI.pdf

 • In overeenstemming met het artikel 10 van het koninklijke besluit van 28 oktober 2008, heet de Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit is door Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Volksgezondheid op 17/06/2010 goedgekeurd.

  Dit huishoudelijke reglement voorziet inzonderheid:
  - de procedure voor de vaststelling van adviezen;
  - de procedure voor de vaststelling van adviezen in spoedeisende gevallen;
  - regels inzake deontologie, meer bepaald met het oog op het voorkomen van belangenconflicten;
  - regels inzake de behandelingen van klachten;
  - de procedure voor het oproepen van de leden

   


   

 • In 2014, komt de Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren samen op dinsdag op volgende data:

  - 25/02/2014
  - 01/04/2014
  - 23/05/2014
  - 16/09/2014
  - 21/10/2014
  - 02/12/2014