Gemengde commissie - Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren

Het artikel 1 §2 van de wet van 25 maart op geneesmiddelen bepaalt: “De Koning richt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad een Gemengde Commissie op die belast is met het verstrekken van advies ten einde te bepalen onder welke wetgeving een product valt. Hij bepaalt tevens de samenstelling en de werking ervan”.
De Gemengde Commissie is opgesteld door het koninklijke besluit van 28 oktober 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

Ze is samengesteld uit twee kamers, een Kamer voor producten voor menselijk gebruik en een Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren.

Voor de coördinatie van haar taken, heeft de Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie een Bureau opgericht in overeenstemming met het artikel 8 van het bovenvermelde koninklijke besluit van 28 oktober 2008.

De Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie beraadslaagt geldig indien ten minste twee derden der stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
De adviezen worden uitgebracht bij meerderheid der stemmen van de aanwezige leden met stemrecht. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De Gemengde Commissie kan ook adviezen opstellen met het oog op het vaststellen van richtsnoeren door de minister zoals  bedoeld in artikel 1, § 2, zevende lid van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

 • De Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter en twaalf andere leden door de Koning benoemt op voordracht van de respectieve bevoegde Ministers.

  De voorzitter wordt aangewezen uit de leden van het FAGG. De ondervoorzitter wordt aangeduid uit de leden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat generaal Dier, Plant en Voeding.

  De samenstelling van de CGH is thans de volgende:

  Voorzitter: De Heer Dries MINNE (FAGG)
  Ondervoorzitter: De Heer Quentin DUMONT de CHASSART  (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding)


  Leden:
  Vertegenwoordigers Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

  Effectieve leden:

  • De Heer Quentin DUMONT de CHASSART
  • De Heer Johan VAN NEVEL
  • De Heer Diederik STANDAERT
  • De Heer Mathieu HUBAUX

  Plaatsvervangende leden:

  • Mevrouw Joëlle MEUNIER
  • Mevrouw Els HEYVAERT
  • DE Heer Steve CHRISTIAENS
  • De Heer Luc DEROLEZ

  Vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu

  Effectief lid:

  • Mevrouw Florence BERTHAULT

  Plaatsvervangende leden:

  • Mevrouw Kathelyn DUMORTIER
  • De Heer Philippe RUELLE

  Vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Directoraat-generaal Kwaliteit en Veiligheid

  Effectieve leden:

  • Mevrouw Maries MERKEN
  • De Heer Guibert CREVECOEUR

  Plaatsvervangende leden:

  • De Heer Saïd BELLAJI
  • De Heer Lode POTTIE

  Vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

  Effectieve leden:

  • De Heer Herman VANBECKEVOORT
  • De Heer Jean-Philippe MAUDOUX

  Plaatsvervangende leden:

  • Mevrouw Chantal RETTIGNER
  • De Heer Damien VAN OYSTAEYEN

  Vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

  Effectieve leden
  :

  • De Heer Dries MINNE
  • Mevrouw Dominique JANSSENS
  • Mevrouw Emmanuelle VANAERSCHOT
  • De Heer Alain DENIS

  Plaatsvervangende leden:

  • De Heer Philippe DE BUCK
  • Mevrouw Claire DE VOS
  • De Heer Lionel LAURIER


  Zijn bovendien van rechtswege lid met raadgevende stem:
  - de administrateur-generaal van het FAGG of zijn afgevaardigde;
  - de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of zijn afgevaardigde;
  - de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of zijn afgevaardigde;
  - de gedelegeerde bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of zijn afgevaardigde;
  - de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie


  De mandaten van de leden van de Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie hebben een duur van zes jaar en zijn hernieuwbaar.

  U vindt tevens de belangenverklaring van de leden van deze commissie hier.

 • De Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie wordt bijgestaan door een secretariaat dat waargenomen wordt door De Heer Dries MINNE (FAGG) en de Heer Quentin DUMONT de CHASSART.

 • In overeenstemming met het artikel 10 van het koninklijke besluit van 28 oktober 2008, heet de Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit is door Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Volksgezondheid op 17/06/2010 goedgekeurd.

  Dit huishoudelijke reglement voorziet inzonderheid:
  - de procedure voor de vaststelling van adviezen;
  - de procedure voor de vaststelling van adviezen in spoedeisende gevallen;
  - regels inzake deontologie, meer bepaald met het oog op het voorkomen van belangenconflicten;
  - regels inzake de behandelingen van klachten;
  - de procedure voor het oproepen van de leden

   


   

 • In 2014, komt de Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren samen op dinsdag op volgende data:

  - 25/02/2014
  - 01/04/2014
  - 23/05/2014
  - 16/09/2014
  - 21/10/2014
  - 02/12/2014