Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (HCG)

Het artikel 6 §1ste, 11de alinea van de wet van 25 maart 64 op de geneesmiddelen bepaalt dat naast de commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, de Koning kan tevens andere Commissies oprichten met het oog op het verlenen van advies inzake aanvragen voor registraties of VHB. Hij bepaalt de taken, de werking en de samenstelling van deze Commissies.
 
De Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (HCG) is opgesteld door het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (artikels 122, 123,124, 126).

De HCG beraadslaagt geldig indien ten minste de helft der stemgerichte leden aanwezig zijn.

De adviezen worden uitgebracht bij meerderheid der stemmen van de aanwezige leden met stemrecht. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

In dringende gevallen of in geval van noodzaak, kan de voorzitter van de CGH beslissen over te gaan tot een schriftelijke procedure om advies uit te brengen.