Fabricage in loondienst

In het kader van artikel 12bis, §1, alinea’s 1 en 5 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen die een vergunning vereisen voor de fabricage van geneesmiddelen of tussenproducten of hun invoer, en van artikel 201 van het koninklijk besluit van 14/12/2006 (deel 1 - deel 2) betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik , heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voorzien dat de fabrikant beschikt over een «declaratie voor een loonfabricage-activiteit voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik».

Een declaratie voor een loonfabricage-activiteit moet worden ingediend voor elke volledige of gedeeltelijke vervaardiging van een geneesmiddel voor hetwelk geen VHB verleend is in België, maar verleend in een land van de EU.

De aanvraag tot declaratie voor een loonfabricage-activiteit voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik moet gestuurd worden naar het FAGG.  

De Minister of zijn afgevaardigde deelt zijn beslissing mee aan de aanvrager binnen de 90 dagen, te rekenen vanaf de dag van de indiening van een ontvankelijke aanvraag. Hij kan bijkomende inlichtingen vragen. In dat geval wordt de termijn van 90 opgeschort totdat de gevraagde inlichtingen worden verstrekt.

De te bezorgen documenten worden vermeld in het hierboven vermelde aanvraagformulier.

De declaraties voor een loonfabricageactiviteit zijn onderworpen aan de betaling van een bijdrage van 150,83 € over te maken op rekeningnummer van het FAGG

IBAN: BE 28 6790 0219 4220
BIC : PCHQBEBB

te vermelden code: 700100.

Contact

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen & Gezondheidsproducten
DG Inspectie - Afdeling Vergunningen / Cel Vergunningen, Declaraties en Certificaten

Eurostation II, 6de verdieping
Victor Hortaplein 40 bus 40
1060 Brussel

Algemeen telefoonnummer: +32 (0) 2 528 40 00

Laatste update op 06/01/2017