Informatie voor een goed gebruik

- De geneesmiddelendatabank van het FAGG bevat informatie over alle in België vergunde geneesmiddelen, met daarbij een link naar relevante documenten zoals de bijsluiter, de SKP (samenvatting van de kenmerken van het product, de RMA (Risk Minimisation Activities) en de DHPC (Direct Healthcare Professional Communication). 

Deze informatie is belangrijk in het kader van het geschikt en veilig voorschrijven, afleveren en gebruik van geneesmiddelen.

De wachttijden opgenomen in de geneesmiddelendatabank worden vermeld ter informatie.
Enkel de wachttijden vermeld in de meest recent goedgekeurde bijsluiter moeten als rechtsgeldig beschouwd worden. Gezien de wettelijke overgangsperiode waarover de verantwoordelijke voor het in de handel brengen beschikt voor de aanpassing van de gewijzigde rubrieken, kan het voorkomen dat de wachttijden die op de etikettering en bijsluiter van een diergeneesmiddel in omloop staan verschillend zijn van de laatst goedgekeurde wachttijden.
De inhoud van de geneesmiddelendatabank dient als hulpmiddel voor de operatoren op het terrein maar brengt geenszins de aansprakelijkheid van het FAGG in het gedrang.
Als een diergeneesmiddel en/of de wachttijd niet in de geneesmiddelendatabank voorkomt, kunt u informatie inwinnen bij het FAGG via infovet@fagg.be

 

- Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie is een onafhankelijke V.Z.W. gesubsidieerd door de overheid en opgericht ten behoeve van de permanente vorming van artsen, apothekers, dierenartsen en tandartsen in het domein van de farmacotherapie.

Wat de diergeneesmiddelen betreft, publiceert het BCFI jaarlijks het Ge commentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor Diergeneeskundig Gebruik en drie Folia Veterinaria. In het repertorium wordt per farmacotherapeutische klasse een overzicht gegeven van alle diergeneesmiddelen die momenteel op de Belgische markt te verkrijgen zijn, telkens voorafgegaan door een samenvatting van hun farmacotherapeutische eigenschappen. Per product wordt volgende informatie gegeven:

  • Naam van het product en registratiehouder
  • Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
  • Farmaceutische vorm en toedieningsweg
  • Posologie per doeldier
  • Verpakkingen die in België op de markt zijn
  • Afleveringswijze

Het repertorium (met zoekmotoren) en de folia zijn ook elektronisch terug te vinden op de website van het BCFI.

 

Laatste update op 16/12/2020