Informatie voor een goed gebruik

- De Gegevensbank van vergunde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik  bevat alle geneesmiddelen die vergund zijn op nationaal vlak en door de Europese Commissie.

Laatste update : 08/11/2017

Om de gegevensbank te kunnen raadplegen, moet u deze eerst downloaden op uw computer.

De wachttijden opgenomen in de gegevensbank worden vermeld ter informatie.
Enkel de wachttijden vermeld in de meest recent goedgekeurde bijsluiter moeten als rechtsgeldig beschouwd worden. Gezien de wettelijke overgangsperiode waarover de verantwoordelijke voor het in de handel brengen beschikt voor de aanpassing van de gewijzigde rubrieken, kan het voorkomen dat de wachttijden die op de etikettering en bijsluiter van een diergeneesmiddel in omloop staan verschillend zijn van de laatst goedgekeurde wachttijden.
De inhoud van de gegevensbank en de geactualiseerde lijst (laatste update : 08/11/2017) dient als hulpmiddel voor de operatoren op het terrein maar brengt geenszins de aansprakelijkheid van het FAGG in het gedrang.
Als een diergeneesmiddel en/ of de wachttijd niet in de gegevensbank voorkomt, kunt u informatie inwinnen bij het FAGG via infovet@fagg.be.

Meer inlichtingen over de inhoud van de gegevensbank, manier van opzoeken en downloaden van gegevens kan u terugvinden in onderstaande documenten.

- Over de gegevensbank
- FAQ + Bijlage
- Verklarende woordenlijst
- Waarschuwing

Wat betreft de geneesmiddelen die werden vergund door de Europese Commissie, kan u tevens een overzicht vinden via de volgende linken:

Overzicht van alle door de Europese Commissie geregistreerde geneesmiddelen:

- alfabetisch gerangschikt
- gerangschikt volgens registratienummer

De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de Patiëntenbijsluiter van deze geneesmiddelen zijn beschikbaar via de website van het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen (EMEA). In de map "List of Authorised Products" kunt u het betreffende geneesmiddel en de bijhorende productinformatie selecteren.

 

- Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie is een onafhankelijke V.Z.W. gesubsidieerd door de overheid en opgericht ten behoeve van de permanente vorming van artsen, apothekers, dierenartsen en tandartsen in het domein van de farmacotherapie.

Wat de diergeneesmiddelen betreft, publiceert het BCFI jaarlijks het Ge commentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor Diergeneeskundig Gebruik en drie Folia Veterinaria. In het repertorium wordt per farmacotherapeutische klasse een overzicht gegeven van alle diergeneesmiddelen die momenteel op de Belgische markt te verkrijgen zijn, telkens voorafgegaan door een samenvatting van hun farmacotherapeutische eigenschappen. Per product wordt volgende informatie gegeven:

  • Naam van het product en registratiehouder
  • Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
  • Farmaceutische vorm en toedieningsweg
  • Posologie per doeldier
  • Verpakkingen die in België op de markt zijn
  • Afleveringswijze

Het repertorium (met zoekmotoren) en de folia zijn ook elektronisch terug te vinden op de website van het BCFI.

 

Laatste update op 16/11/2017