Grijze zone

Voor sommige producten is het niet altijd duidelijk tot welk statuut ze behoren. Zij bevinden zich in de "grijze zone" tussen geneesmiddelen, voedingssupplementen, cosmetica, biociden, voedingswaren of gewone gebruiksproducten. De Gemengde Commissie, opgericht bij het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2008, maakt het mogelijk om duidelijkheid te verkrijgen over het statuut van producten. 

De Gemengde Commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van :

  • het FAGG
  • de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding en Directoraat-Generaal Leefmilieu
  • de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Directoraat-generaal Kwaliteit en Veiligheid
  • het FAVV

Ze heeft als taak advies uit te brengen voor dossiers waarin twijfel bestaat over het statuut. De minister of zijn afgevaardigde neemt een beslissing op basis van dit advies. Het advies kan aangevraagd worden door een producent die zekerheid wil over het statuut van zijn product, door de betrokken overheidsdiensten of door derden.

De Gemengde Commissie kan ook adviezen opstellen met het oog op het vaststellen van richtsnoeren door de minister zoals  bedoeld in artikel 1, § 2, zevende lid van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. Op basis van deze adviezen heeft de minister volgende richtsnoeren vastgesteld :

De volgende adviezen werden opgesteld door de Gemengde Commissie en zullen voorgesteld worden aan de Minister als richtsnoer :

De commissie heeft een kamer voor producten voor menselijk gebruik en een kamer voor producten voor gebruik bij dieren. Conform de bepalingen van het KB werd een huishoudelijk reglement opgesteld en voorgelegd aan de minister.

Contact:

borderline.hum@fagg-afmps.be

borderline.vet@fagg-afmps.be

Laatste update op 07/02/2023