Wetgeving - Historiek

De Cel Precursoren is een administratieve cel en bestaat uit vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en van de Administratie der Douane en Accijnzen.

De Cel Precursoren werd in 1993 opgericht als toezichthoudend orgaan op de naleving van het KB van 26/10/1993, houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen. Dit besluit was een omzetting van twee Europese verordeningen, Verordening (EEG) Nr. 3677/90 en 3769/92. Thans zijn de nieuwe wettelijk opgelegde controlemaatregelen vastgelegd in volgende verordeningen :

1. VERORDENINGEN

GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN DE VERORDENING (EG) Nr. 273/2004 (originele tekst) van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake drugsprecursoren (Voor de EER relevante tekst).

Deze verordening stelt de maatregelen vast voor het intracommunautair toezicht op bepaalde stoffen die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen worden gebruikt, teneinde misbruik van deze stoffen te voorkomen.

GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN DE VERORDENING (EG) Nr.111/2005 (originele tekst) van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren.

Deze verordening stelt voorschriften vast voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in bepaalde stoffen die veelvuldig worden gebruikt bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen teneinde misbruik van deze stoffen te voorkomen; zij is van toepassing op de invoer, de uitvoer en op intermediaire activiteiten.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1011   van de Commissie van 24 april 2015  

tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1277/2005 van de Commissie. Artikel 10 van deze verordening verwijst naar een lijst met landen die u hier kan vinden.

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1013   van de Commissie  van 25 juni 2015  

tot vaststelling van voorschriften met betrekking tot Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1443  van de Commissie  van 29 juni 2016

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/729 van de Commissie van 26 februari 2018

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1737  van de Commissie van 14 juli 2020

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/1518 van de Commissie van 29 maart 2022

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/196 van de Commissie van 25 november 2022

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen

2. TOELICHTINGEN

1.  Toelichting bij de uitvoer van geregistreerde stoffen van categorie 4

2. Toelichting bij de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013  en gedelegeerde verordening (EU) 2015/1011

3. Nieuwe nomenclatuurcode voor APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril)

4. Nieuwe financieringswet van het FAGG : retributies

5. Belangrijke informatie over GBL (gamma-butyrolacton) en/of 1,4-BD (1,4‑butaandiol)

6. Toelichting bij de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1518

7. Herinnering: afnemersverklaring

8. Toelichting bij de Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/196

3. WAARSCHUWING

1. Identiteitsdiefstal van FAGG-personeel voor het illegaal verkrijgen van drugsprecursoren

 

Laatste update op 26/10/2023