Officina

Voor de opening of de overbrenging  van een voor het publiek opengestelde officina is er een vergunning, verleend door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, vereist. U vindt de lijst met vergunde apotheken hier of hier.

De lijst met recente overbrengingen vindt u hier. Dit laat u o.a. toe om na te gaan welke locaties onder de toepassing van Art. 1,  §6, 2e lid van het vestigingsbesluit (uitsluitingszone van 1,5 km rond nieuwe vestiging) vallen en of er momenteel een procedure lopende is op een bepaalde plaats. De lijst bevat de oorspronkelijke vestigingsplaats en de beoogde nieuwe plaats. De kolommen Resultaat MB en Datum MB geven aan of de Minister al een beslissing genomen heeft, of die positief of negatief is en de datum van de beslissing. De kolom procedure geeft aan over welke transfert het gaat (TR : overbrenging in de onmiddellijke nabijheid conform Art 1, §5bis, 2°, TRGR overbrenging conform Art 1, §5bis, 1° en 3°).

Het aanvraagformulier voor een TR, TRGR,  tijdelijke overbrenging of fusie van een apotheek vindt u hier. Het formulier voor de tijdelijke sluiting  van een apotheek vindt u hier.

De lijst van gefusioneerde apotheken vindt u hier. Conform artikel 3 § 2 van het vestigingsbesluit mag gedurende een periode van tien jaar geen enkele apotheek geopend of overgebracht worden binnen een straal van 1,5 km rond de apotheek die na de fusie blijft bestaan. Overbrenging van een bestaande apotheek binnen een straal van 100 meter of wegens overmacht, kan in deze zone evenwel toegestaan worden.

Wijzigingen van de registratie van een voor het publiek opengestelde apotheek (titularis, vergunninghouder,...) moeten binnen de 60 dagen meegedeeld worden aan het FAGG (u vindt het formulier hier)

De apotheek wordt beheerd door een apotheker-titularis, die zich kan laten bijstaan of vervangen door een of meerdere andere apothekers. Deze kunnen beroep doen op de medewerking van assistenten.

Op de apotheek is er een complexe regelgeving van toepassing die meer bepaald betrekking heeft op

  • de verschillende modaliteiten van bewaring en aflevering van geneesmid-delen voor humaan of veterinair gebruik;
  • het maken van magistrale en officinale bereidingen;
  • het bijhouden van registers en documentatie betreffende de door de apotheker gestelde handelingen;
  • de verdovende middelen en psychotropen .

Elke apotheker is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de conformiteit van de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die hij aflevert; tevens dient hij, binnen de perken van zijn bevoegdheden, de nodige maatregelen te nemen voor het goed gebruik van het geneesmiddel: het opsporen van interacties tussen de verschillende geneesmiddelen, die door eenzelfde patiënt worden genomen, het geven van raad inzake de posologie, de mogelijke bijwerkingen, enz.

Verklarende folder bestemd voor de apotheker in een voor het publiek toegankelijke apotheek over het goede beheer van medische hulpmiddelen afgeleverd in deze apotheek.

 

De controle op het naleven van deze regelgeving gebeurt door apothekers-inspecteurs, die de in overtreding zijnde apothekers eventueel kunnen sanctioneren.

U kan al uw vragen betreffende de voor het publiek toegankelijke officina’s en/of de aflevering van geneesmiddelen hier stellen: pharmacy@fagg-afmps.be.

Website van een apotheek.

Individuele medicatievoorbereiding (IMV)

Laatste update op 09/12/2019