Apotheken voor het publiek geopend

De apotheker-titularis beheert de apotheek (officina). Hij of zij kan zich laten bijstaan of vervangen door een of meer andere apothekers. Zij kunnen een beroep doen op apothekersassistenten.

Een apotheek openen of sluiten
Om een voor het publiek opengestelde officina te openen hebt u een vergunning nodig, verleend door de minister van Volksgezondheid. Omdat er momenteel een moratorium is, kunt u geen nieuwe vergunning aangevragen. De lijst met vergunde apotheken vindt u op de website van het FAGG.

Sluit uw apotheek voor minstens zestig dagen? Vraag dat dan aan met het formulier voor de tijdelijke sluiting van een apotheek (naar aanleiding van de publicatie van het Koninklijk Besluit van 16/01/2022 wordt dit formulier momenteel herwerkt).

De registratie van een apotheek wijzigen

Wijzigt u de registratie van uw apotheek om bijvoorbeeld een andere apotheker-titularis of vergunninghouder aan te duiden? Dat moet u binnen de 60 dagen meedelen aan het FAGG (naar aanleiding van de publicatie van het Koninklijk Besluit van 16/01/2022 wordt dit formulier momenteel herwerkt).

Een apotheek overbrengen naar een andere locatie

Om een bestaande officina te verhuizen naar een ander adres (een zogenaamde overbrenging) hebt u een vergunning nodig, verleend door de minister van Volksgezondheid. Die vergunning kunt u aanvragen via het aanvraagformulier (naar aanleiding van de publicatie van het Koninklijk Besluit van 16/01/2022 wordt dit formulier momenteel herwerkt).

In de lijst met recente overbrengingen kunt u nagaan of een locatie volgens het vestigingsbesluit voor apotheken valt in de uitsluitingszone van 1,5 kilometer rond een nieuwe vestiging. U ziet er ook of er momenteel een procedure loopt op een bepaalde plaats.

 • De lijst bevat zowel oorspronkelijke vestigingsplaatsen als beoogde nieuwe locaties.
 • De kolommen “Resultaat MB” en “Datum MB” geven aan of en wanneer de minister een beslissing heeft genomen en of die positief of negatief is.
 • De kolom “Procedure” geeft het type overbrenging aan:
  • FUSI: fusie
  • TR: overbrenging in de onmiddellijke nabijheid van de oorspronkelijke locatie, binnen een straal van 100 meter.
  • TRGR: overbrenging volgens artikel 1, §5bis, 1° en 3° van het vestigingsbesluit voor apotheken.

Ook voor een fusie van twee of meer apotheken is een vergunning nodig. Volgens artikel 3 § 2 van het vestigingsbesluit voor apotheken mag tien jaar lang niemand een apotheek openen of overbrengen binnen een straal van 1,5 kilometer rond een fusie-apotheek. Een bestaande apotheek overbrengen in die zone kan wel als het gaat om een overbrenging door overmacht of binnen een straal van 100 meter. U vindt alle fusie-apotheken in de lijst van gefusioneerde apotheken.

Wettelijke plichten en controle

De regelgeving voor apotheken is erg complex. Apothekers moeten wettelijke bepalingen respecteren voor onder andere:

Elke apotheker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die hij aflevert. Gezondheidsproducten zijn bijvoorbeeld medische hulpmiddelen. Die medische hulpmiddelen moeten altijd een CE-markering dragen.

Een apotheker moet er ook, voor zover mogelijk, voor zorgen dat patiënten hun geneesmiddelen correct gebruiken door bijvoorbeeld:

 • informatie te geven over mogelijke bijwerkingen;
 • raad te geven over de dosering (posologie) van geneesmiddelen;
 • wisselwerkingen tussen geneesmiddelen na te gaan bij patiënten die meerdere geneesmiddelen tegelijk gebruiken.

De apothekers-inspecteurs van het FAGG controleren of apothekers de regelgeving naleven. Als dat niet zo is, kunnen zij sancties opleggen.

Meer informatie

Vragen over voor het publiek toegankelijke officina’s? Stel ze in een e-mail aan pharmacy@fagg-afmps.be.

Internetapotheek.

Individuele medicatievoorbereiding (IMV)

Uitbesteding van magistrale bereidingen

Laatste update op 25/01/2022