Voor het publiek opengestelde apotheek

Het is de apotheker-titularis die een voor het publiek opengestelde apotheek beheert. Hij of zij kan zich laten bijstaan of vervangen door één of meer andere apothekers en kan ook een beroep doen op apothekersassistenten.

Wettelijke plichten en controle
De regelgeving voor het publiek opengestelde apotheken is erg complex. Apothekers voldoen aan de wettelijke bepalingen voor onder andere:
•    bewaring en aflevering van geneesmiddelen;
•    verdovende middelen en psychotrope stoffen;
•    magistrale en officinale bereidingen;
•    registers en documentatie over zijn of haar handelingen.

Elke apotheker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die hij/zij aflevert. 

Een apotheker moet er ook, voor zover mogelijk, voor zorgen dat patiënten hun geneesmiddelen correct gebruiken door bijvoorbeeld:
•    informatie te geven over mogelijke bijwerkingen;
•    raad te geven over de dosering (posologie) van geneesmiddelen;
•    wisselwerkingen tussen geneesmiddelen na te gaan bij patiënten die meerdere geneesmiddelen tegelijk gebruiken.

De apothekers-inspecteurs van het FAGG controleren of apothekers de regelgeving naleven. Zij kunnen sancties opleggen als dat niet zo is.

Spreiding van apotheken en het kadaster

Voor de opening, overplaatsing, fusie, sluiting … van een apotheek is een vergunning nodig. Bepaalde wijzigingen (bijkomend kadastraal perceel, titularis, vergunninghouder …) moeten worden gemeld aan het kadaster. In een aantal gevallen wordt een inspectie uitgevoerd (overdracht, bijkomend kadastraal perceel …).

Een voor het publiek opengestelde apotheek openen of sluiten
Om een voor het publiek opengestelde apotheek te openen, is een vergunning nodig die wordt verleend door de minister van Volksgezondheid. Door een moratorium is het momenteel niet mogelijk om een nieuwe vergunning voor opening aan te vragen. De lijst met vergunde apotheken is beschikbaar op de website van het FAGG.

Sluit uw voor het publiek opengestelde apotheek voor meer dan zestig dagen? Vraag dat aan via het aanvraagformulier

Een voor het publiek opengestelde apotheek overbrengen naar een andere locatie of twee apotheken fusioneren
Om een bestaande voor het publiek opengestelde apotheek te verhuizen naar een ander adres (een zogenaamde overbrenging) hebt u een vergunning nodig, verleend door de minister van Volksgezondheid. Ook voor een fusie van twee apotheken is een vergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen via het aanvraagformulier.

In de lijst met recente overbrengingen kunt u nagaan of een locatie volgens het vestigingsbesluit voor het publiek opengestelde apotheek valt binnen de uitsluitingszone van 1,5 kilometer r/sites/default/files/content/INSP/OFFICINES/requests%20since%202009_NL_FR.xlsxond een nieuwe vestiging. U kunt ook controleren of er momenteel een procedure loopt op een bepaalde plaats.

 • De lijst bevat zowel oorspronkelijke vestigingsplaatsen als beoogde nieuwe locaties.
 • De kolommen “Resultaat ministerieel besluit” en “Datum ministerieel besluit” geven aan of/wanneer de minister van Volksgezondheid een beslissing heeft genomen en die beslissing positief/negatief is.
 • De kolom “Procedure” geeft het type overbrenging aan.
  • FUSI: fusie (volgens de oude wetgeving);
  • TR: overbrenging in de onmiddellijke nabijheid van de oorspronkelijke locatie, binnen een straal van honderd meter (volgens de oude wetgeving);
  • TRGR: overbrenging volgens artikel 1, § 5bis, 1° en 3° van de oude wetgeving;
  • FUSI22: fusie onder de voorwaarden van het koninklijk besluit van 16 januari 2022;
  • (TY)TR22: (tijdelijke) overbrenging binnen de onmiddellijke nabijheid van de oorspronkelijke locatie, binnen een straal van honderd meter of binnen de 25 % zone zoals gedefinieerd in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 16 januari 2022;
  • TRGR22: overbrenging volgens artikel 10, § 1, 1° of 2° van het koninklijk besluit van 16 januari 2022;
  • SLTR22: overbrenging volgens artikel 10, § 1, 4° van het koninklijk besluit van 16 januari 2022.
  • TYSL22: tijdelijke sluiting volgens artikel 30 van het koninklijk besluit van 16 januari 2022.
 • U kunt in de lijst dus ook nakijken welke fusies er geweest zijn. Voor fusies die toegestaan werden volgens artikel 3 § 2 van het vestigingsbesluit voor het publiek opengestelde apotheken (de oude wetgeving) mag tien jaar lang niemand een voor het publiek opengestelde apotheek openen of overbrengen binnen een straal van 1,5 kilometer rond een gefusioneerde voor het publiek opengestelde apotheek. Een bestaande voor het publiek opengestelde apotheek overbrengen in die zone kan wel als het gaat om een overbrenging door overmacht of binnen een straal van honderd meter. Voor fusies toegestaan volgens het koninklijk besluit van 16 januari 2022 is er een vergelijkbare bescherming, maar is de perimeter variabel (500, 1000 of 1 500 meter) naargelang de bevolkingsaantallen van de gemeente (> 30 000 inw., ≤ 30 000 inw. en ≥ 7 500 inw., < 7 500 inw.).

De registratie van een voor het publiek opengestelde apotheek wijzigen
De registratie van uw voor het publiek opengestelde apotheek wijzigen, om bijvoorbeeld een andere apotheker-titularis, een bijkomend kadastraal perceel of vergunninghouder aan te duiden, moet aan het FAGG gemeld worden via dit meldingsformulier.

Het vaststellen van de geografische locatie van apotheken
Het FAGG heeft de geografische coördinaten van alle voor het publiek opengestelde apotheken toegevoegd aan de lijst met vergunde apotheken in X,Y formaat. Apothekers kunnen de coördinaten nakijken met behulp van websites als TopoMapViewer of CadGIS. Mocht er toch een fout zijn, kunnen vergunninghouders aan de hand van een landmetersattest een correctie aanvragen. Vooral wanneer een apotheek op een relatief groot kadastraal perceel is gevestigd (ziekenhuis, winkelcentrum, station …), bestaat de kans dat de coördinaten niet precies met de apotheek overeenkomen. Apotheken die een vergunning voor overbrenging hebben maar nog niet fysiek overgebracht zijn, moeten geen correctie vragen want dit wordt aangepast bij de registratie. Apotheken met een vergunning voor overbrenging die wel al fysiek zijn overgebracht maar de overbrenging nog niet registreerden, worden uitgenodigd dit zo snel mogelijk te doen.
Correcties kunnen worden aangevraagd tot 09.05.2022 per
•    e-mail: registration_pharmacy@fagg.be 
•    brief: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
              DG Inspectie - Afdeling Vergunningen - Kadaster van de apotheken
              Galileelaan 5/03
              1210 BRUSSEL
Maak gebruik van een ontvangstbevestiging of een aangetekende zending.

Meer informatie
Internetapotheek
Individuele medicatievoorbereiding (IMV)
Uitbesteding van magistrale bereidingen

Contact
pharmacy@fagg.be 
 

Laatste update op 11/06/2024