Gesloten programma's

Handelsnaam Werkzame stof Indicatie
Ozurdex® Intravitreal implant with dexamethasone 700 microgram Diabetisch maculair oedeem
Vargatef® Nintédanib In combinatie met docetaxel voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd, gemetastaseerd of lokaal gerecidiveerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met adenocarcinoomhistologie na eerstelijns-chemotherapie
Imbruvica® Ibrutinib Patiënten die lijden aan gerecidiveerde of refractaire chronische lymfatische leukemie (CLL)/klein lymfocytair lymfoom (SLL)
Enbrel® Etanercept Artritis psoriatica bij patiënten tussen 12 en 17 jaar oud
Gazyvaro® Obinutuzumab In combinatie met chloorambucil is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nog niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) en met co-morbiditeiten waardoor zij niet in aanmerking komen voor een behandeling op basis van een volledige dosis fludarabine
Entyvio® Vedolizumab Behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa die ontoereikend reageerden op, niet meer reageerden op of intolerantie vertoonden voor conventionele therapie of een tumornecrosefactor-alfa-antagonist
Mepolizumab® Mepolizumab Eonsinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA – syndroom van Churge-Strauss)
Xtandi® Enzalutamide Asymptomatisch of licht symptomatisch gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker in volwassen patiënten bij wie de ziekte progressief was tijdens of na behandeling met androgeendeprivatietherapie (ADT) en die nog niet in aanmerking komen voor chemotherapie
Zydelig® Idelalisib In combinatie met rituximab voor chronische lymfatische leukemie (CLL) bij volwassen patiënten die niet in aanmerking komen voor chemotherapie
Avastin® Bevacizumab in combinatie met paclitaxel en cisplatin, of als alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die geen platinumbevattende behandeling kunnen ontvangen, voor de behandeling van volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, of gemetastaseerd cervixcarcinoom
Zydelig® Idelalisib In combinatie met rituximab voor chronische lymfatische leukemie folliculair lymfoom refractair aan 2 eerdere lijnen van therapie
Entyvio® Vedolizumab Behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve ziekte van Crohn die ontoereikend reageerden op, niet meer reageerden op of intolerantie vertoonden voor conventionele therapie of een tumornecrosefactor-alfa-antagonist
Keytruda®
 
Pembrolizumab – MK 3475 Metatstatisch of inoperabele melanoma bij patiënten die refractaire zijn tot ipilimumab
Keytruda® Pembrolizumab – MK 3475 Gevorderd (inoperabel of metastatisch) melanoom in eerste lijn of na BRAF inhibitor
Pixuvri® Pixantrone monotherapie voor de 3e of 4e lijnsbehandeling van volwassen patiënten met veelvuldig recidiverend of refractair agressief B-celnonHodgkinlymfoom (NHL) (DLBCL en getransformeerd indolent lymfoom)
Raxone®
 
Idebenone Behandeling van jonge patiënten met de ziekte van Duchenne die niet gelijktijdig glucocorticosteroïden gebruiken
Humira® Adalimumab Actieve matige tot ernstige Hidradenitis Suppurativa (HS) bij volwassen patiënten met onvoldoende respons op conventionele systemische HS-behandeling
Kyprolis® carfilzomib in combinatie met lenalidomide en dexamethason (KRd) voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend multipel myeloom die ten minste 1 vorige behandeling hebben gekregen
Cobimetinib® Cobimetinib In combinatie met Zelboraf® (vemurafenib) bij patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd melanoom dat positief is voor de BRAFV600-mutatie
Tagrisso® Osimertinib Tagrisso® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een epidermale groeifactor receptor (EGFR) T790M-mutatie.
Opdivo® Nivolumab MNP met Opdivo (nivolumab) voor de behandeling van anti-PD1-behandelingsnaïeve patiënten met geavanceerd clear-cell nier carcinoom die progressie vertoonden na of niet reageerden op ten minste één eerdere behandeling met anti-angiogeen middel.  
Zepatier® Elbasvir /grazoprevir Behandeling van patiënten met chronische hepatitis C genotype 1 en 4 met chronische nierfalen  graad 4/5
Opdivo® Nivolumab lokaal gevorderd en gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) bij patiënten met gedocumenteerde progressie tijdens of na eerdere chemotherapie
Opdivo® nivolumab recidiverend of refractair klassiek Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) van volwassen patiënten na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en behandeling met brentuximab vedotin.
Zykadia® Ceritinib ALK-positieve niet-kleincellige longkanker vooraf behandeld met crizotinib
Revolade® Eltrombopag Trombocytopenische patiënten met ernstige aplastische anemie
Darzalex® Daratumumab Patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom (MM) die minstens 3 eerdere therapielijnen, waaronder een proteasoomremmer (PI) en een immunomodulerend agens (IMiD), hebben gekregen of bij wie de ziekte zowel refractair voor een PI als voor een IMiD is 
Orkambi® lumacaftor / ivacaftor Cystische fibrose bij patiënten van 12 jaar en ouder die twee kopieën van de F508del-CFTR-mutatie hebben
Entresto® Sacubitril/Valsartan
 
MNP met Entresto (Sacubitril/Valsartan) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.
Abraxane® paclitaxel in combinatie met gemcitabine als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met metastatisch adenocarcinoma van de pancreas
KEYTRUDA ® pembrolizumab Behandeling in eerste lijn van volwassene patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker bij wie minstens 50 % van de tumorcellen PDL1-expressie hebben zonder EGFR- of ALK-positieve tumormutaties
Repatha® Evolocumab ernstige ongecontroleerde familiale hypercholesterolemia (FH), ondanks behandeling met een maximaal getolereerde dosis van een statine in combinatie met ezetimibe, of met ezetimibe zonder statine in het geval van statine intolerantie of contra-indicatie
Humira®
 
Adalimumab actieve enthesitis-gerelateerde artritis bij patiënten vanaf 6 jaar of ouder die ontoereikend reageerden op of intolerantie vertonen voor conventionele therapie
Humira®  Adalimumab Behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een ontoereikende respons hebben gehad op conventionele behandeling waaronder primaire voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een immunomodulator, of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-indicatie bestaat.
Kyprolis®

carfilzomib

in combinatie met dexamethason (Kd) voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend multipel myeloom die 3 of meer eerdere behandelingen hebben gekregen

Stelara®

Ustekinumab

Behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn bij volwassen patiënten bij wie TNFα-antagonisten (infliximab/infliximab biosimilar, adalimumab) en de integrineremmer (vedolizumab) niet zijn aangeslagen of die intolerant zijn of een contra-indicatie hebben voor deze behandelingen.

Humira®

Adalimumab

Behandeling van volwassen patiënten met niet-infectieuze, intermediaire, posterieure en pan-uveitis

Revolade® Eltrombopag Trombocytopenische patiënten met myelodysplastisch syndroom.
Ofev® Nintedanib Idiopathische pumonale fibrose (IPF) bij volwassen patiënten
Venclyxto® Venetoclax Behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie andere behandelingen hebben gefaald.
Laatste update op 15/12/2017