Gebruik in schrijnende gevallen - medische noodprogramma's

Het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2014 en is van toepassing vanaf 1 juli 2014.

Alle programma’s inzake het ter beschikking stellen van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s die ingediend worden vanaf deze datum moeten de procedure volgen zoals beschreven in de tekst.

Voor elk ingediend dossier zal het FAGG een bijdrage vragen. Het FAGG vraagt geen voorafbetalingen meer te doen, maar te wachten op de factuur (of uitnodiging tot betalen) met gestructureerde mededeling voor de betaling. Hier vind u meer informatie over de nieuwe methode.Het bedrag van de bijdrage voor Unmet Medical Need dossiers vindt u hier. Gelieve in de cover letter aan te geven naar wie de factuur dient gestuurd te worden.

Een richtlijn (Engels) hoe programma’s rond compassionate use / medical need moeten worden ingediend is hier beschikbaar :

 • CUP-UMN guidance
 • Annex I :     Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 december 2006
 • Annex II :    Application form to request a Compassionate Use Program or a Medical Need Program
 • Annex III :   Template of Compassionate Use Program protocol. Nieuwe versie 27/06/2023
 • Annex IV :   Summarized information for publication (EN-FR-NL)
 • Annex V :    Labeling
 • Annex VI :   Template of Medical Need Program protocol. Nieuwe versie 27/06/2023
 • Annex VII :  CUP Physician Declaration
 • Annex VIII : MNP Physician Declaration
 • Annex IX : e-submission through the CESP: deze procedure moet exact gevolgd worden
 • Annex X : Application form re-evaluation

Gelieve alle specifieke vragen te stellen via het adres umn@fagg-afmps.be.

FAQ

Een lijst met frequent gestelde vragen betreffende de UMN aanvragen is hieronder terug te vinden en zal regelmatig worden bijgewerkt :

FAQ (Engelse versie)

Goedgekeurde programma's

Handelsnaam Werkzame stof Indicatie Laatste update
Kaftrio Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor and Ivacaftor voor patiënten van 2 tot en met 5 jaar oud met cystische fibrose (CF) die ten minste één F508del-mutatie hebben in het ‘cystic fibrosis transmembrane conductance regulator’ (CFTR)-gen 24/08/2023
Cosentyx secukinumab behandeling van actieve matige tot ernstige hidradenitis suppurativa 17/08/2023
Jemperli dostarlimab in combinatie met carboplatine-paclitaxel als eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met mismatch-reparatiedeficiënt (dMMR)/ microsatellietinstabiliteit-hoog (MSI-H) gerecidiveerd of primair gevorderd endometrium-carcinoom en die in aanmerking komen voor systemische therapie 17/08/2023
Livmarli maralixibat chloride behandeling van cholestatische pruritus in patiënten van 2 maanden en ouder met het syndroom van Alagille (ALGS) 20/06/2023
Nubeqa darolutamide bij volwassen mannen voor de behandeling van gemetastaseerde hormoonsensitieve prostaatkanker (mHSPC) in combinatie met ADT en docetaxel  20/06/2023
Nirogacestat Nirogacestat progressieve desmoïdtumoren/agressieve fibromatose (DT/AF) 20/06/2023
Brukinsa zanubrutinib de behandeling van volwassen patiënten met recidief/refractaire (R/R) Marginaal Zonelymfoom (MZL) aan tenminste één anti-CD20 antistof bevattende voorbehandeling, en voor wie er geen klinische studies met beschikbaar zijn. 23/05/2023

Rybrevant

amivantamab

behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die een epidermale groeifactorreceptor (EGFR) Exon 20 insertie (Exon20ins) mutatie hebben en bij wie de ziekte is gevorderd tijdens of na een standaardbehandeling op basis van platinumhoudende chemotherapie.

04/04/2023

 

Hepcludex

bulevirtide

behandeling van plasma (of serum) HDVRNApositieve patiënten met een chronische infectie met het hepatitis deltavirus (HDV) en met gecompenseerde leverziekte

04/04/2023

 

Ebvallo

tabelecleucel

Monotherapie beschikbaar te stellen voor een groep volwassen en pediatrische patiënten van 2 jaar en ouder met recidief of refractaire Epstein-Barr-virus-positieve post-transplantatie lymfoproliferatieve ziekte (EBV+ PTLD) die ten minste één eerdere therapie hebben ondergaan. Voor patiënten met een solide orgaantransplantatie omvat de voorafgaande therapie chemotherapie, tenzij chemotherapie niet geschikt is.

28/03/2023

Ocaliva®

obeticholic acid

Behandeling van patiënten met primaire gal cholangitis (PBC) die de langetermijn veiligheidsuitbreiding van de POISE fase 3studie (747-301 / EudraCT 2011-004728-36) hebben voltooid

23/03/2023

Myalepta

Metreleptine

Behandeling van patiënten met gegeneraliseerde lypodystrofie of patiënten met partiële liposystrofie en oncontrolleerbare stofwisselingsstoornissen.

20/03/2023

 

Vamorolone

Delta-1,4,9(11)-pregnatriene-17,21-dihydroxy-16-alpha-methyl-3,20-dione

behandeling van jongens met Duchenne spierdystrofie die de ReveraGen VBP15004studie voltooien

16/03/2023

 

Evrenzo®

roxadustat

De behandeling van symptomatische anemie bij chronische nierziekte (chronic kidney disease, CKD) bij nietdialyse en dialysepatiënten, en waar het gebruik van een beschikbare behandeling (IV-ijzer of injecteerbare ESA's) niet geschikt is of naar verwachting niet geschikt is, of patiënten met een bekende contra-indicatie voor de momenteel beschikbare behandeling of die de momenteel beschikbare behandeling niet verdragen, of naar verwachting niet verdragen

28/02/2023

Ultomiris

ravulizumab

de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten met atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) die de openlabel extensie van de fase IIIstudies ALXN1210aHUS311 (EudraCT Nr: 201600202729) of ALXN1210 aHUS312 (EudraCT Nr: 201600249929) hebben voltooid

27/02/2023

Rinvoq

updacitinib

Behandeling van volwassen patiënten met actieve ziekte van Crohn die geen andere geschikte behandelingsoptie hebben en niet in aanmerking komen voor deelname aan een klinische studie voor hun ernstige of levensbedreigende aandoening 

27/02/2023

Ultomiris

ravulizumab

behandeling van patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) die de Open Label Extension van de fase III studies ALXN1210PNH301 (EudraCT Nr: 201600202511) of ALXN1210PNH303 (EudraCT Nr: 201700237039)

02/02/2023

Vyvgart

efgartigimod alfa

als aanvulling op de standaardtherapiebehandeling voor patiënten met gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) die positief testen op antilichamen tegen acetylcholinereceptoren en die onvoldoende reageren op conventionele behandelingen, klinisch niet in aanmerking komen of een contraindicatie hebben voor behandeling met goedgekeurde en commercieel beschikbare behandeling en niet in aanmerking komen voor deelname aan een klinische proef.

20/01/2023

Tukysa®

tucatinib (ONT-380)

in combinatie met trastuzumab en capecitabine voor de behandeling van volwassen patiënten met HER2 positieve, lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, die ten minste 2 voorafgaande anti HER2 behandelschema’s hebben gekregen.

21/12/2022

Tofersen

tofersen

amyotrofische laterale sclerose (ALS) geassocieerd met een mutatie in een gen dat superoxide dismutase 1 (SOD1)

25/08/2023

Pritelivir

Pritelivir

behandelen van acyclovir-resistente mucocutane HSV (Herpes Simplex Virus)-infecties bij immuungecompromitteerde patiënten

01/12/2022

Minjuvi

Tafasitamab

de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig Bcel lymfoom (DLBCL), die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie (ASCT)

18/11/2022

Fycompa

Perampanel

Behandeling van aanvallen die verband houden met het Lennox-Gastautsyndroom (LGS) voor pediatrische patiënten jonger dan 12 jaar.

18/10/2022

Kapruvia

difelikefalin

behandeling van matige tot ernstige pruritus geassocieerd met chronische nierziekte (CNZaP) bij volwassen patiënten (>18 jaar) die hemodialyse (HD) ondergaan

18/10/2022

 

Privigen

Human immunoglobuline

Behandeling van bloedingen bij patiënten met verworven von Willebrand syndroom.

07/10/2022

Ozawade

pitolisant

voor het verhogen van de alertheid en het verminderen van overmatige slaperigheid overdag (excessive daytime sleepiness – EDS) te bij volwassen patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA) bij wie EDS niet voldoende is behandeld met een primaire OSAtherapie, zoals continue positieve luchtwegdruk (CPAP), of die deze therapie niet tolereren.

07/10/2022

Dupixent

dupilumab

de behandeling van patiënten met ernstige chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) en comorbide astma die hebben deelgenomen aan de klinische fase 4studie EVEREST (LPS16747) en deze hebben verlaten

07/10/2022

Nubeqa

darolutamide

behandeling van gemetastaseerde hormoonsensitieve prostaatkanker (mHSPC) in combinatie met ADT en docetaxel.

28/09/2022

tremelimumab

tremelimumab

eerstelijnsbehandeling bij patiënten met inoperabel hepatocellulair carcinoom in combinatie met durvalumab 

27/06/2023

Bylvay

odevixibat

behandeling van cholestatische leverziekte bij patiënten met het Alagille-syndroom.

15/09/2022

Avacopan

Avacopan

in combinatie met rituximab of cyclofosfamide, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met ernstige actieve granulomatose met polyangiitis (GPA) of microscopische polyangiitis (MPA) om granulomatose met polyangiitis (GPA) en microscopische polyangiitis (MPA) te behandelen

05/09/2022

Kanuma

sebelipase alfa

behandeling van pediatrische en volwassen patiënten met lysosomale zure lipasedeficiëntie (LAL-D) die deelnamen aan het open-label fase 2-onderzoek (LAL-C06)

11/08/2022

Norditropin®

somatotropin

groeistoornissen bij patiënten met achondroplasie/hypochondroplasie

11/08/2022

Selumetinib

Selumetinib

neurofibromatose type 1 met symptomatische, inoperabele plexiform neurofibromen bij kinderen patiënten met neurofibromatose type 1 (NF1) in de leeftijd van ≥ 3 jaar en ≤ 18 jaar

11/08/2022

Tebentafusp

tebentafusp

HLA-A*02:01 positieve patiënten met metastatisch uveaal melanoom (mUM)

11/08/2022

Xenpozyme

olipudase alfa

zure sfingomyelinasedeficiëntie voor patiënten die hebben deelgenomen aan de klinische onderzoeken DFI-12712-ASCEND of LTS-13632 en deze hebben verlaten

11/08/2022

Scemblix

asciminib

Patiënten met T315I‐mutatie en met chronische myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase die eerder zijn behandeld met ≥ 2 TKI's

17/08/2023

Tolvaptan

Tolvaptan

behandelding van kinderen en adolescente patiënten met autosomaal dominante polycysteuze nierziekte totdat ze 18 jaar zijn nadat ze met succes hebben deelgenomen aan de klinische studie met nummer 156-12-298 en deze hebben voltooid

10/08/2022

Selinexor

selinexor

Volwassen patiënten met gerecidiveerd of refractair multipel myeloom (RRMM), die minstens vier eerdere behandelingen hebben gehad en wiens ziekte refractair is voor minstens twee proteasoomremmers, minstens twee immunomodulatoren en een anti-CD38 monoklonaal antilichaam en die bij de laatste therapie ziekteprogressie hebben aangetoond.

01/09/2023

Leriglitazone

Leriglitazone

Behandeling van ataxie van Friedreich

09/08/2022

Nexviadyme

avalglucosidase alfa

behandeling van volwassen patiënten met de ziekte van Pompe die hebben deelgenomen aan de klinische studie COMET (EFC14028) of NEO-EXT (LTS13769) en deze hebben verlaten

05/08/2022

Adtralza

tralokinumab

ernstige atopische dermatitis in adolescente patiënten (12- <18 jaar) die in aanmerking komen voor systemische therapie (inclusief patiënten die uit de open-label extensiestudie ECZTEND – LP0162-1337 komen met EudraCT referentie 2018-000746-19)

08/09/2023

Velmanase alfa®

Velmanase alfa

Behandeling van niet-neurologische manifestaties bij patiënten met milde tot matige alfa-mannosidose.

29/07/2022

Esbriet

Pirfenidon

Behandeling van patiënten die lijden aan niet-klassifieerbare interstitiële longziekte (uILD) en die deelnamen aan studie MA39189.

27/04/2022

 

Darzalex

daratumumab

in combinatie met cyclofosfamide, bortezomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde systemische lichteketen (AL)amyloïdose

13/02/2022

Esbriet

pirfenidone

behandeling van patiënten die lijden aan gevorderde IPF (idiopathische pulmonaire fibrose) en een risico vertonen voor groep 3 pulmonaire hypertensie en die deelnamen aan studie MA29957(EudraCT nr 2015-003131-40)

15/06/2023

Strensiq®

Asfotase alfa

langdurige enzymvervangingstherapie bij patiënten met hypofosfatasie (HPP) bij wie de eerste symptomen vóór de leeftijd van 18 jaar zijn opgetreden, om de manifestaties van de ziekte met betrekking tot het bot te behandelen.

17/02/2020

Jakavi

Ruxolitinib

behandeling van corticosteroïden‐refractaire acute graft‐versus‐host‐ziekte na een allogene stamceltransplantatie, voor pediatrische patiënten jonger dan 12 jaar die niet adequaat kunnen worden behandeld met commercieel beschikbare alternatieven

01/06/2023

Jakavi

Ruxolitinib

de behandeling van corticosteroïden-refractaire chronische graft-versus-host-ziekte na een allogene stamceltransplantatie, voor pediatrische patiënten jonger dan 12 jaar die niet adequaat kunnen worden behandeld met commercieel beschikbare alternatieven

22/06/2023

 

Translarna®

ataluren

spierdystrofie van Duchenne als gevolg van een nonsense-mutatie in het dystrofine-gen, bij ambulante patiënten van 5 jaar en ouder voor patiënten die met dit medicinale product zijn behandeld in het kader van de klinische onderzoeken (studies 019 en 020E) die zich momenteel in het afsluitingsproces bevinden.

15/09/2017

 

Geschorste programma's

Goedgekeurde gesloten programma's

Laatste update op 29/09/2023