Omzendbrieven gepubliceerd vanaf 2009

10/12/2009: omzendbrief 564
Aan de opdrachtgevers van klinische proeven.
Betaling voor de aanvragen van klinische proeven.

07/12/2009: Omzendbrief 565
Aan de hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen en de hoofdapothekers.
Bewaring van menselijk lichaamsmateriaal.

16/11/2009: omzendbrief 545
Aan de houders van een Belgische vergunning voor het in de handel brengen (VHB) of een Belgische regsitratie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
Melden van de persoon verantwoordelijk voor menselijke of diergeneeskundige geneesmiddelenbewaking aan het FAGG door de houders van een VHB of registratie.

16/11/2009: omzendbrief 544 (Aangepaste versie als gevolg van het Koninklijk Besluit van 16 maart 2010 tot wijziging van de artikelen 68  § 2 en 195 van het koninklijk besluit van 14 december 2006) + bijlage
Aan de aanvragers tot inschrijving op de Belgische lijst van verantwoordelijken inzake geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik.
Aanvraag tot inschrijving als verantwoordelijke geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik.

16/11/2009: Omzendbrief 491
Aan de directies van de bloedinstellingen.
Pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten.

03/11/2009: omzendbrief 561
Aan de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of registratie van geneesmiddelen.
Publicatie op de website van het FAGG van SKP's en bijsluiters voor het publiek van in België vergunde en in de handel gebrachte geneesmiddelen.

26/10/2009:omzendbrief 560 
Aan de Hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen.         
Betreft: Melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal.

26/10/2009:omzendbrief 559
Aan de beheerders van het lichaamsmateriaal van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.         
Betreft: Melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal.

26/10/2009:omzendbrief 558
Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaam en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.          
Inspectie van instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.

26/10/2009:omzendbrief 556
Aan de Algemeen directeurs van ziekenhuizen     cc: hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen.          
Jaarlijkse kennisgeving betreffende menselijk lichaamsmateriaal.

26/10/2009: omzendbrief 555
Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaam en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.          
Procedure voor aanvraag van de vaststelling of de herziening van een prijs betreffende menselijk lichaamsmateriaal die door de Minister moet vastgelegd worden.

29/07/2009: omzendbrief 547human - vet - werkwijze
Aan de houders van een vergunning voor het in de handel brengen.
Mededeling van gegevens met betrekking tot het al dan niet daadwerkelijk in de handel zijn in België van geneesmiddelen vergund door de Europese Commissie (centrale procedure).

27/07/2009: omzendbrief 548
Ter attentie van de officina-apothekers.
Bijkomende inlichtingen betreffende bijlage II bij het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers.

30/06/2009: omzendbrief 542 + bijlage 1 + bijlage 2 + bijlage 3 + bijlage 4 + bijlage 5 + bijlage 6 + bijlage 7
Aan de houders / aanvragers van een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Opvolging van de aanvraagdossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen - Actieplan 2009.

04/03/2009: omzendbrief 538
Ter attentie van - de directeur van de bloedinstellingen.
Selectie van de bloeddonoren (februari 2009).

20/02/2009: omzendbrief 537
Ter attentie van de ziekenhuizen:
- de hoofdgeneesheer
- de voorzitter van het Transfusiecomité
- de verantwoordelijke van de bloedbank.
Traceerbaarheid van de bloedproducten (herziening van de omzendbrief van 28/06/2006) (versie van februari 2009).
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob, BSS  en de besmettingsrisico's van bloedproducten.

12/08/2008: omzendbrief 525
Ter attentie van:
- de directeurs van de bloedinstellingen (BI)
- de directeurs van weefsel- en cellenbanken.
Verduidelijking m.b.t. de leeftijdsgrenzen.

05/02/2009:omzendbrief 530
Aan de houders van een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
Koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot vaststelling van retributies voor de indiening van een periodiek geactualiseerd veiligheidsveslag.

30/01/2009: omzendbrief 536
Aan de apotheken die een voor het publiek opengestelde apotheek houden. 
Websites van voor het publiek opengestelde apotheken.

Laatste update op 07/04/2021