Melden van een potentiële of reële medicatiefout

Wat is een medicatiefout?
Een medicatiefout is een onopzettelijke fout in het proces van medicamenteuze behandeling die de patiënt schade berokkent of kan berokkenen. Fouten bij het voorschrijven, afleveren, stockeren, bereiden en toedienen van een geneesmiddel zijn de meest voorkomende vermijdbare fouten en vormen een belangrijk aandachtspunt voor de volksgezondheid.

Opgelet, medicatiefout is niet te verwarren met medische fout. Een medicatiefout heeft betrekking op het geneesmiddel zelf, terwijl een medische fout betrekking heeft op de medische handeling.

Waarom een medicatiefout melden aan het FAGG?
De melding van een medicatiefout is bedoeld om de oorzaak van de fout te achterhalen en, wanneer mogelijk, na te gaan hoe een herhaling van deze fout kan worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door een aanpassing van de verpakking of de etikettering van een geneesmiddel.
Het is belangrijk om alle medicatiefouten te melden, ongeacht of deze al dan niet tot een bijwerking hebben geleid. De melding van mogelijke risico’s op medicatiefouten en van ontdekte medicatiefouten is ook waardevol voor de volksgezondheid.

Hoe een medicatiefout melden aan het FAGG?

  • Medicatiefout zonder bijwerking
    Potentiële of reële medicatiefouten zonder bijwerkingen kunnen worden gemeld via medication-errors@fagg.be.
  • Medicatiefout met bijwerking
    Als de medicatiefout tot een bijwerking heeft geleid, moet het klassieke meldingssysteem worden gebruikt met verduidelijking van de context van de medicatiefout. Patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars kunnen een medicatiefout met een vermoedelijke bijwerking melden aan het FAGG. Dit kan online via www.eenbijwerkingmelden.be of via een meldingsfiche.

Vragen in verband met de melding door patiënten kunnen worden gericht aan ADR@fagg.be.

Als de medicatiefout, of het risico op medicatiefout, te maken heeft met de verpakking of etikettering van het geneesmiddel, mag u een foto als bijlage bij uw e-mail toevoegen. Dit zal ons helpen om het risico op medicatiefout te evalueren.

Dringende medische vraag
In geval van dringende vraag over wat te doen in geval van een medicatiefout, kunt u contact opnemen met het Antigifcentrum. Een arts beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, en 7 dagen op 7. Het nummer + 32 70 245 245 is gratis voor oproepen vanuit België.

Contact: medication-errors@fagg.be

Laatste update op 24/01/2020