Antibioticagebruik bij dieren: nieuw advies van EMA en EFSA

Datum: 13/02/2017

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees voedselagentschap (EFSA) hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over de vermindering van antibioticagebruik bij dieren.

In 2015 vroeg de Europese Commissie aan beide instellingen een wetenschappelijk advies hoe antibioticagebruik bij dieren kon worden verminderd en welke impact dit had op de voedselveiligheid. De beide agentschappen hebben nu hun conclusies gepubliceerd. Daaruit blijkt dat een “one fits all”-oplossing, waarbij dezelfde maatregel in alle situaties werkt, niet mogelijk is.

Het advies stelt dat de stakeholders in de lokale vleesproductie zich nauw betrokken moeten voelen bij het uitwerken van specifieke maatregelen. Het advies gaat uit van het 3R’s-Principe: “Reduce, Replace and Re-think”. Daaruit volgen deze acties:

  • stellen van duidelijke doelen rond antibioticagebruikreductie;
  • aanwenden van alternatieve behandelingen zoals vaccinaties, toedienen van pre- of probiotica en/of organische zuren;
  • beperken van gebruik van “kritische” middelen (= substanties die zeer belangrijk zijn in de menselijke geneeskunde);
  • evalueren van bioveiligheidsmaatregelen om insleep en verspreiding van ziektes te voorkomen of minimaliseren.

In België zijn een aantal van deze concepten al in voege. Minister De Block ondertekende in 2016 met de betrokken sectoren het Convenant voor antibiotica in de veehouderij dat reductiedoelstellingen herbevestigt. Zo moet tegen 2020 het gebruik van antibiotica bij dieren met de helft verminderen ten opzichte van in 2011.

De wetgeving werd ook aangepast om kritische middelen zoals fluoroquinolones en derde en vierde generatie cefalosporines enkel voorwaardelijk te gebruiken bij voedselproducerende dieren.

De dierenarts en veehouder, als meest belangrijke stakeholders, zullen vanaf 2017 via SANITEL-MED (online applicatie waarin alle voorgeschreven, verschafte en toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik worden bijgehouden) individueel worden aangesproken op hun antibioticagebruik. Desnoods zullen bijkomende bioveiligheidsmaatregelen of alternatieve therapieën op het veeteeltbedrijf moeten worden ingesteld om een te groot gebruik in vergelijking met gelijkaardige bedrijven te verminderen.

Meer informatie:

EMA/EFSA-rapport

Samenvatting rapport

Persbericht EMA

SANITEL-MED

Laatste update op 13/02/2017