De Europese geneesmiddelenautoriteiten nemen verdere maatregelen in het kader van de lopende herbeoordeling van sartanen

Datum: 17/10/2018

De Europese geneesmiddelenautoriteiten hebben de Chinese firma Zheijiang Huahai onder verscherpt toezicht geplaatst en de Indiase firma Aurobindo Pharma mag niet langer irbesartan leveren aan de Europese lidstaten.

In juli 2018 leidde de detectie van de onzuiverheden NDMA (N-nitrosodimethylamine) en NDEA (N-nitrosodiethylamine) in valsartan afkomstig van Zhejiang Huahai tot een Europese herziening van alle geneesmiddelen op basis van valsartan. De herziening werd vervolgens uitgebreid naar andere sartanen nadat zeer lage NDEA-concentraties werden aangetroffen in losartan afkomstig van Hetero Labs in India.

Zowel NDMA als NDEA, die in geen van de andere producten van Zheijiang Huahai werden aangetroffen, worden beschouwd als vermoedelijk kankerverwekkend. Een voorlopige risicobeoordeling voor NDMA in valsartan heeft uitgewezen dat het risico om kanker te ontwikkelen gering is.

 

Zheijiang Huahai onder verscherpt toezicht
De Europese geneesmiddelenautoriteiten hebben nu de Chinese firma Zheijiang Huahai onder verscherpt toezicht geplaatst, volgend op Europese en Amerikaanse inspecties waarbij tekortkomingen op het niveau van het kwaliteitsbeheer zijn vastgesteld op de Chuannan site in Linhai, China.

De inspectieresultaten tonen onder meer tekortkomingen in de manier waarop de firma onzuiverheden in de valsartanproducten zijn onderzocht. De Europese geneesmiddelenautoriteiten vaardigden een verklaring van niet-naleving van de GMP-voorschriften (Good Manufacturing Practices) uit met een verbod om valsartanproducten afkomstig van deze firma te gebruiken in geneesmiddelen bestemd voor de Europese Unie.

Deze laatste maatregel houdt in dat de Europese geneesmiddelenautoriteiten strenger zullen toezien op de productie van andere actieve bestanddelen die door Zhejiang Huahai worden geproduceerd. Zij zullen regelmatig toezicht houden op de corrigerende maatregelen die door de firma worden geïmplementeerd en zullen de frequentie van inspecties op de bewuste site verhogen. Bovendien zullen houders van een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen bestemd voor de Europese Unie worden verplicht om bijkomende testen uit te voeren op alle actieve bestanddelen afkomstig van Zhejiang Huahai.

 

Aurobindo Pharma mag irbesartan niet langer aanleveren binnen de Europese Unie
Er zijn ook lage concentraties NDEA aangetroffen in irbesartan gefabriceerd door de Indiase firma Aurobindo Pharma. Op 8 oktober 2018 schorste het EDQM (Europese Directoraat voor de Kwaliteit van Geneesmiddelen en de Gezondheidszorg) het CEP (certificaat van conformiteit met de Europese farmacopee) van Aurobindo Pharma, waardoor de betrokken firma niet langer geneesmiddelen met irbesartan binnen de Europese Unie mag leveren.

De nationale geneesmiddelenautoriteiten binnen de Europese Unie beraden zich momenteel over de vraag of geneesmiddelen met irbesartan afkomstig van Aurobindo Pharma uit voorzorg uit de apotheken moeten worden teruggeroepen.

Het onderzoek naar de aanwezigheid van onzuiverheden in sartanen en de mogelijke effecten ervan op patiënten is aan de gang. Het EMA (European Medicines Agency) zal blijven samenwerken met nationale geneesmiddelenautoriteiten, internationale partners en het EDQM, en zal een update over de situatie geven zodra er meer informatie beschikbaar is.

 

De situatie in België
Op basis van de informatie waarover het FAGG beschikt:

  • zijn de geneesmiddelen met valsartan die zijn vervaardigd door de Chinese firma Zhejiang Huahai en in België in de handel waren in juli 2018 van de markt gehaald;
  • bevat geen enkel in België gecommercialiseerd geneesmiddel irbesartan dat door de Indiase firma Aurobindo Pharma werd vervaardigd.

 

Meer informatie over de geneesmiddelen
De lopende herziening heeft betrekking op candesartan, irbesartan, losartan, olmesartan en valsartan. Deze geneesmiddelen behoren tot de klasse van angiotensine-II-receptorantagonisten, ook bekend als sartanen.

Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met hypertensie (hoge bloeddruk) en patiënten met hartfalen of die recent een hartaanval hebben gehad. Sartanen blokkeren de werking van angiotensine II, een hormoon dat de bloedvaten vernauwt en de bloeddruk doet stijgen.

 

Meer informatie over de procedure
De herziening van geneesmiddelen op basis van valsartan werd op 5 juli 2018 door Europese Commissie opgestart op grond van artikel 31 van Richtlijn 2001/83/EG.

Op 20 september 2018 werd de herziening uitgebreid tot geneesmiddelen op basis van candesartan, irbesartan, losartan en olmesartan.

De herziening wordt uitgevoerd door het CHMP (Comité voor Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik) van het EMA, dat verantwoordelijk is voor aangelegenheden inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik en dat het advies van het EMA zal bepalen. Het CHMP-advies zal vervolgens worden doorgestuurd naar de Europese Commissie, die een definitief, juridisch bindend besluit zal nemen dat geldig is voor alle Europese lidstaten.

Laatste update op 17/10/2018