Flash VIG-news: domperidon: gebruik bij kinderen niet langer goedgekeurd bij een gebrek aan doeltreffendheid

Datum: 11/04/2019

Het gebruik van domperidon bij pasgeborenen, zuigelingen, kinderen (jonger dan 12 jaar) en adolescenten met een lichaamsgewicht van minder dan 35 kg is niet langer goedgekeurd op Europees niveau. Een nieuw klinisch onderzoek heeft een gebrek aan doeltreffendheid van het geneesmiddel aangetoond.

Domperidone is een dopamine-antagonist met als enige goedgekeurde indicatie de verlichting van symptomen zoals misselijkheid en braken.

In 2013 en 2014 vond een Europese arbitrageprocedure plaats over het risico van hartaandoeningen in het kader van het gebruik van domperidon. Een van de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, goedgekeurd door de Europese Commissie in juli 2014, bestond erin een klinisch onderzoek bij kinderen te laten uitvoeren om robuuste gegevens over de werkzaamheid van de enige goedgekeurde indicatie te genereren. Deze aanbeveling kwam nadat de aanbevolen dosis voor pasgeborenen, zuigelingen, kinderen (jonger dan 12 jaar) en adolescenten met een lichaamsgewicht van minder dan 35 kg werd verlaagd van 0,25 tot 0,5 mg/kg, 3 tot 4 keer per dag, naar 0,25 mg/kg, maximaal 3 maal per dag, om het risico van hartaandoeningen te beperken.

Het onderzoek werd vroegtijdig stopgezet wegens een gebrek aan doeltreffendheid. Uit de resultaten bleek namelijk geen significant voordeel in vergelijking met de placebobehandeling. Daarom stelde de vergunninghouder van MOTILIUM®, het referentiegeneesmiddel, voor om de indicatie van domperidon bij pasgeborenen, zuigelingen, kinderen (jonger dan 12 jaar) en adolescenten met een lichaamsgewicht van minder dan 35 kg te schrappen. Dit voorstel werd door het FAGG en de andere betrokken Europese lidstaten goedgekeurd. Meer details over het onderzoek worden opgenomen in rubriek 5.1 “Farmacodynamische eigenschappen” van de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) van MOTILIUM®.

MOTILIUM® 1 mg/ml, suspensie voor oraal gebruik “pediatrie” met doseerpipet, de enige specialiteit bestemd voor de pediatrische populatie jonger dan 12 jaar, wordt bijgevolg uit de handel genomen vanaf 15.09.2019.

Bovendien herinnert het FAGG aan de veiligheidselementen die beslist werden bij de afronding van de Europese arbitrage in 2014 en die vandaag nog altijd actueel zijn, namelijk:

Indicatie
De indicatie van domperidon is beperkt tot het verlichten van de symptomen van misselijkheid en braken.

Dosering
Voor volwassenen en adolescenten (vanaf 12 jaar met een gewicht van 35 kg of meer): 10 mg, maximaal 3 maal per dag, met een maximale dosis van 30 mg per dag.

De laagste werkzame dosis van domperidon dient te worden gebruikt gedurende de kortste tijdperiode die nodig is om misselijkheid en braken onder controle te krijgen. Doorgaans dient de maximale behandelingsduur niet meer dan één week te bedragen.

Contra-indicaties
Domperidone is gecontra-indiceerd in de volgende bijzondere situaties:

  • bij patiënten met matige of ernstige leverinsufficiëntie
  • bij patiënten met een gekende, bestaande verlenging van het hartgeleidingsinterval, vooral QTc, en patiënten met significante elektrolytenstoornissen of onderliggende hartziekten, zoals congestief hartfalen
  • gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die het QT-interval verlengen
  • gelijktijdige toediening van krachtige CYP3A4-remmers (ongeacht hun QT-verlengende effecten).

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Tijdens postmarketingsurveillance zijn er zeer zeldzame gevallen geweest van QT-verlenging en torsades de pointes bij patiënten die domperidon gebruikten. Bij deze meldingen waren ook patiënten opgenomen bij wie sprake was van verstorende risicofactoren, elektrolytenafwijkingen en gelijktijdige behandeling, wat mogelijk een rol heeft gespeeld.

Epidemiologische studies hebben aangetoond dat domperidon in verband is gebracht met een hoger risico van ernstige ventrikelaritmie of plotse hartdood. Een hoger risico werd waargenomen bij patiënten ouder dan 60 jaar, patiënten die een dagelijkse dosis van meer dan 30 mg innamen, en patiënten die gelijktijdig QT-verlengende geneesmiddelen of CYP3A4-remmers namen.

Meer informatie

Op de website van het FAGG vindt u een overzicht van alle DHPC’s.

De SKP’s en bijsluiters van alle geneesmiddelen die in België verkocht worden, zijn beschikbaar op de website van het FAGG.

Laatste update op 18/04/2019