Internationale week van de sensibilisering voor goed antibioticagebruik

Datum: 17/11/2017

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (van 13 tot 19 november 2017), sporen de bevoegde federale instanties (het FAGG, het FAVV en de FOD Volksgezondheid) en de vzw AMCRA alle betrokkenen aan om deze geneesmiddelen verstandig te gebruiken. Doelstelling: antibioticaresistentie verlagen en zodoende de diergezondheid en de volksgezondheid verbeteren in het kader van een “One Health” benadering.

Wanneer bacteriën resistent worden voor antibiotica, vormt dit een probleem voor de gezondheid van dieren en dus bij uitbreiding ook voor de menselijke gezondheid.

We zijn alvast op de goede weg: sinds 2011 is het gebruik van antibiotica bij dieren met 20% gedaald.

Doelstelling 2020
Met de ondertekening van de ‘Overeenkomst tussen de federale overheid en alle sectorale partners die betrokken zijn bij de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector’ stemden de federale overheid, de farmaceutische industrie, de industrie van mengvoederfabrikanten, landbouworganisaties, beheerders van lastenboeken, dierenartsenverenigingen en diergezondheidsorganisaties in 2016 in met de doelstelling om tegen 2020 tot een vermindering van het antibioticagebruik bij dieren te komen. Deze doelstelling is opgenomen in het actieplan van het AMCRA (Visie 2020).

Het actieplan beoogt een daling met 50% van het totale gebruik van antibiotica en een daling met 75% van het gebruik van zogenaamde ‘kritieke’ antibiotica tegen 2020, maar ook een daling met 50% van het gebruik van gemedicineerde voeders op basis van antibiotica tegen eind 2017.

Dierenartsen begeleiden in hun keuze
Als antwoord op de noodzaak om het bewustzijn over een goed gebruik van antibiotica te vergroten en om dierenartsen te begeleiden bij het maken van geïnformeerde keuzes met betrekking tot behandelingen met antibiotica, ontwikkelde het AMCRA vademecums voor de voornaamste huisdiersoorten. De antibioticakeuze houdt rekening met verschillende criteria, waaronder het belang van het antibioticum voor de menselijke gezondheid.

Succesvolle initiatieven
In vergelijking met 2011 (referentiejaar) bedroeg de cumulatieve daling van het totale gebruik van antibiotica bij dieren 20%. Sinds 2016 geldt in België een nieuwe wetgeving voor de gebruiksvoorwaarden van kritieke antibiotica (cefalosporines van de 3de en 4de generatie en fluorquinolonen) bij voedselproducerende dieren. Dankzij de toepassing van deze wetgeving en de sensibilisering van de actoren op het terrein werd in 2016 een daling van de verkoopcijfers van kritieke antibiotica met 56,1% opgetekend. 

Deze cijfers zijn beschikbaar via het monitoringsysteem BelVet-Sac.

De resultaten verkregen in een internationale context zijn eveneens belangrijk, aangezien antimicrobiële resistentie niet stopt aan de landsgrenzen. Er moet in dat opzicht dus ook worden gewezen op de inspanningen van internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), die bewustmakingstools hebben ontwikkeld die wereldwijd kunnen worden gebruikt.

Meer info
Bijkomende informatie van de OIE

Laatste update op 20/11/2017