Internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica

Datum: 18/11/2022

Van 18 tot 24 november 2022 loopt de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica, zowel bij mensen als bij dieren. Daarom wordt de nieuwe sensibilisatiecampagne “One Health” wordt in België gelanceerd, waarbij dierenartsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars een centrale rol krijgen.

In België werd al een grote vooruitgang geboekt in het gebruik van antibiotica bij dieren dankzij duidelijke en ambitieuze verminderingsdoelstellingen. In België werd sinds 2011 een vermindering in gebruik vastgesteld van:

  • 44,6 % voor alle antibiotica;
  • 82,9 % voor de kritisch belangrijke antibiotica;
  • 75,4 % voor colistine;
  • 74,2 % voor de met antibiotica gemedicineerde voeders.

Er zijn nog altijd heel wat uitdagingen voor de dierlijke sector: eind 2021 werden 9 % en 13 % van alle varkens- en vleeskalverbedrijven gedefinieerd als alarmgebruiker en dus gekenmerkt door een structureel verhoogd antibioticumgebruik. Om dit aan te pakken, werd dit jaar de “antibioticacoach“ gelanceerd. Bovendien zorgde de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Verordening 2019/6 sinds begin 2022 voor belangrijke veranderingen: het preventief gebruik van antibiotica is alleen nog mogelijk bij een individueel dier; het metafylactisch gebruik is afhankelijk van het besluit van de dierenarts op basis van de risico’s voor de gezondheid en het welzijn van het dier. Verder werden er nieuwe initiatieven aangekondigd in België: de voorwaarden voor gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica worden uitgebreid naar gezelschapsdieren en de verplichte registratie van antibioticumgebruik zal progressief worden uitgebreid naar alle diersoorten.

Naar aanleiding van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica en in het kader van het nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie, hebben de sectoren volksgezondheid, diergezondheid en milieu een gezamenlijke communicatie- en sensibilisatiestrategie ontwikkeld. Op 18 november wordt er een nieuwe sensibilisatiecampagne gelanceerd, waarbij de dierenarts en andere gezondheidszorgbeoefenaars een centrale rol krijgen. De campagne wil de dialoog rond het gebruik van antibiotica vergemakkelijken en zo goede praktijken bij mens en dier bevorderen. De campagne heeft dit jaar voornamelijk het grote publiek en de gezelschapsdierensector als doelpubliek. Onder de slogan “Praat over antibiotica“ wordt iedereen uitgenodigd om na te denken over een goed antibioticumgebruik.

Voortbouwend op de al geboekte vooruitgang, maar zich bewust van de uitdagingen die er nog liggen, zijn AMCRA, de bevoegde federale autoriteiten en de hele diergezondheidssector verheugd over de mogelijkheden en samenwerkingen die dit Belgische “One Health"-actieplan biedt. Tijdens deze internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica is “praten over antibiotica” de beste strategie om de strijd tegen antibioticaresistentie aan te gaan.

Meer informatie
Website van het AMCRA
Website van het FAVV
Website van het FAGG
Website van de FOD Volksgezondheid

Contactpersonen
Dr. Fabiana Dal Pozzo                                
Coördinatrice AMCRA                                                                                                   
Gsm: +32 479 56 04 20                                                                                                    
fabiana.dalpozzo@amcra.be    

Prof. dr. Jeroen Dewulf 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van AMCRA
Gsm: +32 476 49 70 40
jeroen.dewulf@ugent.be
 

Laatste update op 18/11/2022