Kwaliteitsvolle, veilige en doeltreffende vaccins dankzij vaccinovigilantie

Datum: 24/04/2019

Om de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van vaccins nog te verbeteren, herinnert het FAGG, ter gelegenheid van de Europese Vaccinatieweek van 24 tot 30 april 2019, om bijwerkingen vastgesteld in het kader van een vaccinatie te melden.

De veiligheidseisen voor vaccins zijn zeer hoog. Alvorens ze in de handel worden gebracht, worden vaccins op duizenden vrijwilligers getest in klinische proeven die onder strikte en gestandaardiseerde omstandigheden worden uitgevoerd. Deze vrijwilligers worden nog geruime tijd opgevolgd, soms wel enkele jaren.

Deze klinische proeven dienen om het veiligheidsprofiel van vaccins en de frequentie van de bijwerkingen ervan te bepalen zodat de bevolking zou kunnen rekenen op veilige, doeltreffende en kwaliteitsvolle vaccins.

Er kunnen nog steeds zeer zeldzame bijwerkingen optreden wanneer het vaccin in de praktijk wordt gebruikt. De populatie die in de praktijk wordt gevaccineerd, is namelijk veel heterogener dan de populatie die in klinische proeven gevaccineerd wordt. Het kan dan ook gebeuren dat er zich bijwerkingen voordoen met een hogere frequentie of met variërende ernst bij mensen met bepaalde kenmerken. Om dit soort situaties snel te kunnen identificeren, is het belangrijk dat gezondheidszorgbeoefenaars en burgers het FAGG op de hoogte brengen van de bijwerkingen die na een vaccinatie optreden. Dit post-marketingtoezicht op vaccins wordt ook wel vaccinovigilantie genoemd.

Vaccinovigilantie garandeert dat de effecten waargenomen in reële situaties overeenkomen met het veiligheidsprofiel dat tijdens klinische proeven werd vastgesteld.

Ouders die na de toediening van een vaccin aan hun kind geconfronteerd worden met een bijwerking, dienen contact op te nemen met hun kinderarts, huisarts, Kind en Gezin of hun apotheker. Bij bepaalde bijwerkingen is soms een specifieke behandeling noodzakelijk.

Het FAGG roept alle gezondheidszorgbeoefenaars op om bijwerkingen te melden, via het internet of via de papieren gele fiche. Ook burgers kunnen rechtstreeks bijwerkingen melden aan het FAGG, zowel online, per e-mail aan ADR@fagg.be als per post.

De melding van bijwerkingen laat toe om nieuwe risico’s inherent aan vaccins op te sporen en om het inzicht in reeds geïdentificeerde risico’s te vergroten. Indien nodig kunnen de bevoegde instanties aanvullende maatregelen aanbevelen, zoals de toevoeging van nieuwe gebruiksaanwijzingen voor patiënten.

Meer informatie over vaccins

Laatste update op 24/04/2019