Het PRAC beveelt aan om acipimox uitsluitend te gebruiken als aanvullende of alternatieve behandeling om hoge triglyceridenwaarden te verlagen

Vergund gebruik moet worden verfijnd om de baten-risicoverhouding te optimaliseren

HetRisicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC = Pharmacovigilance Risk Assessment Committee)vanhet Europees Geneesmiddelenbureauheeft aanbevolen dat acipimox bevattende geneesmiddelen hun vergunning voor het in de handel brengen moeten wijzigen om ervoor te zorgen dat ze enkel worden gebruikt in de Europese Unie als aanvullende of alternatieve behandeling van type IIb en type IV hyperlipoproteïnemie.Dit zijn aandoeningen waarbij er sprake is van hypertriglyceridemie(hoge triglyceridenwaarden, eentype van vetten,inhet bloed), met of zonderverhoogdecholesterol.Acipimox bevattende geneesmiddelen dienen te worden gebruikt wanneer veranderingen in levensstijl, zoals dieet en lichaamsbeweging, en behandeling met andere geneesmiddelen niet toereikend zijn.Hetbeschikbare bewijsondersteunt geenruimer gebruikbijlipidenstoornissen(abnormale waarden van vettenin het bloed).

Deoorspronkelijkereden voor deherziening vanacipimoxwasHPS2-THRIVE, eengrote studiewaarbij werd gekeken naarhetlangetermijneffect van de combinatienicotinezuur(een stof verwant aan acipimox) eneen ander geneesmiddel, laropiprant, bij de behandeling vanlipidenstoornissen. Destudie toonde aan dat de inname van deze combinatie tezamenmet statines(een andere klasse van geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling vanlipidenstoornissen) niet leidde totbijkomende voordelenin het verminderen vanhet risico op majeurevasculairevoorvallenzoals hartaanvallenen beroertes, maar wel resulteerdeineenhogere frequentie vanniet-fatale, maar ernstige bijwerkingen. Als gevolg daarvan, heeft het Europees Geneesmiddelenbureau in de hele EU de schorsing aanbevolen vangeneesmiddelen die decombinatievan nicotinezuurenlaropiprant bevatten. [1] Omdatacipimoxhet enige anderegeneesmiddel was dat nicotinezuurofeen verwantestof bevat dat toen in de EU op de markt was voorlipidenstoornissen, werd de baten-risicoverhouding van dit geneesmiddel herzienin het licht vande laatste bewijzen.

HetPRACbeschouwde debeschikbare gegevens uitdeHPS2-THRIVE studieenuit studies metacipimoxenbewijzen uitdeliteratuur, alsookspontanemeldingen van bijwerkingenen het advies van eengroep experten in de behandeling vanlipidenstoornissen.

DeresultatenvandeHPS2-THRIVE studiekondenniet rechtstreeks worden geëxtrapoleerd naar acipimox, omdat destudie de combinatiemet een ander geneesmiddel onderzocht, laropiprant, waarvan de effectenniet werden bevestigd. Mogelijke verschillen tussennicotinezuur enacipimoxwerdenookgeïdentificeerd. De bevindingenvandeHPS2-THRIVE studie kunnen echter wel gebruikt worden omdebestaandewaarschuwingen over het gebruik met statines in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de bijsluiter van acipimox te versterken.

Over het algemeenzijn debeschikbare gegevens vooracipimoxbeperktin vergelijking met anderemomenteel beschikbarebehandelingenvoorlipidenstoornissenen is het bewijs vande werkzaamheidgebaseerd op veranderingen van de lipidenwaarden in het bloed, vooral de triglyceriden, in plaats van op de vermindering van het risicovancardiovasculaire(hart en bloedsomloop) stoornissen. Tochzijndebijwerkingengoed begrependoor de velejaren van gebruik.

HetPRACheeft geconcludeerddatacipimox nog steeds eenrol heeft alsaanvullende ofalternatieve behandeling voor het verminderen van triglyceridenbijdie vormenvanhyperlipoproteïnemiewaar er sprake is van hogetriglyceridenwaarden(met of zonderverhoogdecholesterol), bijpatiëntenbij wieveranderingen in levensstijlen het gebruikvananderegeneesmiddelen zoalsfibratenenstatinesniettoereikend zijn. Daarom concludeerde het PRAC dat devergunningen voor het in de handel brengenvanacipimox bevattende geneesmiddelen overeenkomstigmoeten worden gewijzigd in de hele EU. Hetcomité heeft ook aanbevolen dewaarschuwingen in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de bijsluiter uit te breiden met betrekking toteen mogelijk verhoogdrisico vanpijnlijkespierbeschadigingwanneeracipimoxwordtgebruikt in combinatiemet een statine.

De aanbevelingvan het PRACwordt verstuurd naarde Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures – humaan (CMDh: Co-ordination group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human)voor de vergadering van16 -18 december2013. [2]

Meer informatie over het geneesmiddel

Acipimoxiseenstof die nauwverwant is aannicotinezuur en isbeschikbaar sinds1984alsOlbetamen onder anderemerknamen,voor de behandeling vanlipidenstoornissen. In de EUzijnacipimox bevattende geneesmiddelen momenteel op de marktin Oostenrijk, België, Denemarken, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland en hetVerenigdKoninkrijk.

In België is acipimox gecommercialiseerd onder de naam OLBETAM.

Geneesmiddelen dienicotinezuurof verwantestoffen bevatten zijnvergundin de EUvianationale proceduressinds midden jaren1950. Nicotinezuuriseen natuurlijk voorkomendestof diein lagedosesals vitamine(gekendalsniacineof vitamineB3) gebruikt wordt. Inhogere dosesvermindert het devetwaardenin het bloed. Nicotinezuurwerdookvergundincombinatiemetlaropiprant. Laropiprantheeftgeen effect opcholesterol,maarvermindertflushing, eenbekendebijwerking vannicotinezuur.

Meer informatie over de procedure

De herziening vannicotinezuur en zijn verwante stoffenacipimoxenxantinolnicotinaatwerd gestart op27 februari 2013op vraag vanhetDeensegeneesmiddelenagentschap, volgens artikel 31 van de Europese Richtlijn2001/83/EG. Injuli 2013werd vastgesteld datnicotinezuur endeverwante stofxantinolnicotinaat niet op de markt zijn in deEU voor de behandeling van lipidenstoornissen(xantinolnicotinaatis vergund insommige EU-landenvoor oraal gebruikalsvasodilatator, een geneesmiddel dat debloedvatenverwijdt en wordt gebruikt voor de behandeling van problemen met de bloedsomloop)endus werd de herziening beperkt totenkelacipimox.

De herzieningwerd uitgevoerd doorhetRisicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking(PRAC).Omdat de herziening alleen betrekking heeft op nationaal vergunde geneesmiddelen, zal de aanbeveling van het PRAC nu worden doorgestuurd naar de Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures – humaan (CMDh: Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human), dieeenfinaalstandpunt zal innemen.De CMDh is een regulerend orgaan dat de EU-lidstaten vertegenwoordigt, hetis verantwoordelijk voor de harmonisatie van veiligheidsnormen van geneesmiddelen vergund via nationale procedures in de hele EU.

AlshetCMDh-standpuntwordtovereengekomenmetconsensus, zaldeovereenkomstrechtstreekswordentoegepast door delidstaten waardezegeneesmiddelenvergund zijn. Als het CMDh-standpunt wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen, zalhetstandpunt worden overgemaakt aandeEuropeseCommissie, voor de goedkeuringvan een juridischbindend besluit voor de hele EU.

E-mail:vig@fagg.be[2] De firma’s die acipimox op de markt brengen hebben het recht om een heronderzoek te vragen van de PRAC-aanbeveling binnen de 15 dagen na ontvangst van de aanbeveling, wat de voorziene finalisatie van deze herziening kan vertragen.

Laatste update op 19/12/2013