Kogenate Bayer/ Helixate NexGen: het PRAC oordeelt dat de voordelen opwegen tegen de risico’s bij niet eerder behandelde patiënten

Huidige gegevens bevestigen niet dat er een verhoogd risico is op vorming van antilichamen tegen stollingsfactor VIII in vergelijking met andere factor VIII-producten

Het  Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC:Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency)heeft de geneesmiddelen Kogenate Bayer en Helixate NexGen herzien en geconcludeerd dat de huidige gegevens een verhoogd risico op het ontwikkelen van antilichamen (factor VIII inhibitoren) tegen deze geneesmiddelen niet bevestigen in vergelijking met andere factor VIII producten bij niet eerder behandelde patiënten met de bloedziekte hemofilie A. Daarom blijven de voordelen van het nemen van Kogenate Bayer en Helixate NexGen, die bekend staan​​alstweede generatie factor VIII-producten, opwegen tegen de risico’s. Stollingsfactor VIII is nodig voor een normale bloedstolling en ontbreekt bij patiënten met hemofilie A.

De herziening van het PRAC volgde op de resultaten van de RODIN studie¹, alsook de voorlopige 3-jaar gegevens uit het Europees hemofilie veiligheids- en bewakingssysteem (EUHASS). De RODIN studie keek naar de gegevens van 574 niet eerder behandelde kinderen met hemofilie A die verschillende factor VIII-producten toegediend kregen. Ongeveer een derde (177) van alle kinderen ontwikkelde antilichamen (factor VIII-inhibitoren) tegen hun geneesmiddel, wat de voordelen doet afnemen en de kans op bloedingen waarschijnlijker maakt. Dit is een bekende risicofactor voor alle factor VIII-producten, maar de auteurs van deze studie concludeerden dat de kinderen die de zogenaamde tweede generatie full-length recombinant factor-VIII producten zoals Kogenate Bayer of Helixate NexGen toegediend kregen, eerder antilichamen zouden ontwikkelen dan de kinderen die een derde generatie recombinant product toegediend kregen. Een verhoging van antilichamen werd niet waargenomen bij andere recombinante of plasma afgeleide factor VIII-producten.

Het PRAC heeft de beschikbare wetenschappelijke en klinische gegevens over de ontwikkeling van inhibitoren bij niet eerder behandelde patiënten herzien, met inbegrip van RODIN en EUHASS. Het PRAC concludeerde dat de beschikbare gegevens niet bevestigden dat Kogenate Bayer of Helixate NexGen zijn geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van factor VIII-inhibitoren in vergelijking met andere producten. Hoewel de bestaande risicobeperkende maatregelen toereikend werden geacht voor zowel Kogenate Bayer en Helixate NexGen en moeten worden voortgezet, heeft het PRAC aanbevolen dat de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de bijsluiter moeten worden bijgewerkt met de resultaten van de RODIN studie.

De aanbeveling van het PRAC wordt nu doorgestuurd naar het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), dat een definitief standpunt zal formuleren op zijn plenaire vergadering van 16-19 december 2013.

 

[1]Gouw SC, et al; PedNet and RODIN Study Group. Factor VIII products and inhibitor development in severe hemophilia A. N Engl J Med 2013; 368: 231-9. 

 

 

Meer over het geneesmiddel

Kogenate Bayer en Helixate NexGen zijn identieke geneesmiddelen die vergund werden in de hele Europese Unie (EU) op 4 augustus 2000. De houder van de vergunning voor het in de handel brengen van beide geneesmiddelen is hetzelfde bedrijf, Bayer Pharma AG.

Kogenate Bayer en Helixate NexGen zijn gekend alstweede generatie factor-VIII producten. Ze bevatten een vorm van factor VIII, octocog alfa, geproduceerd door een methode die bekend staat als 'recombinant-DNA-technologie': het wordt aangemaakt door cellen waarin een gen (DNA) is ingebracht waardoor ze in staat zijn om de stollingsfactor te produceren. De octocog alfa in deze producten heeft dezelfde structuur als de natuurlijke factor VIII ("full-length"). Ze worden gebruikt om de factor VIII die ontbreekt bij patiënten met hemofilie A, een erfelijke bloedziekte, te vervangen. Onbehandeld veroorzaakt de deficiëntie van factor VIII bij deze patiënten bloedingsproblemen, waaronder bloedingen in gewrichten, spieren en interne organen die kunnen leiden tot ernstige schade.

Alternatieve producten die verschillende vormen van factor VIII bevatten zijn beschikbaar en kunnen op soortgelijke wijze worden gebruikt. Deze kunnen uit humaan bloed geëxtraheerd worden (“plasmaderivaten”), geproduceerd worden als full-length recombinante producten met verschillende mate van blootstelling aan andere van bloed afgeleide eiwitten (eerste, tweede of derde generatie), of kunnen een verkorte, maar nog actieve, recombinante vorm van de factor VIII-molecule bevatten.

 

Meer over de procedure

De herziening van Kogenate Bayer en Helixate NexGen werd gestart op 5 maart 2013 op vraag van de Europese Commissie, volgens artikel 20 van de Verordening (EG) nr. 726/2004, en volgt de procedurele stappen van artikel 31 van de Richtlijn 2001/83.
De herziening werd uitgevoerd door het PRAC, het comité dat verantwoordelijk is voor de evaluatie  van de veiligheid van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, die een reeks aanbevelingen heeft gemaakt. De aanbevelingen van het PRAC worden nu doorgestuurd naar het CHMP, het comité dat verantwoordelijk is voor alle vragen met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik, dat een definitief standpunt zal formuleren. Dit zal vervolgens aan de Europese Commissie worden gezonden voor een definitief juridisch bindend besluit in de hele EU.

Laatste update op 19/12/2013