Nieuw convenant over antibioticagebruik bij dieren: ambitieuze doelstellingen gedefinieerd voor de volgende vier jaar

Datum: 25/02/2021

Na het eerste convenant 2016-2020 is nu het tweede “Convenant betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren”, opgesteld tussen de federale overheid en de betrokken partijen in de strijd tegen antibioticaresistentie, ondertekend door de minister van Landbouw, David Clarinval, de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (die daarbij ook het FAVV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG vertegenwoordigen waarover zij de voogdij uitoefenen in functie van hun bevoegdheden), AMCRA en éénentwintig verschillende partners die zijn betrokken bij het gebruik van antibiotica bij dieren (landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen en Orde der Dierenartsen, pharma.be, Belgian Feed Association, beheerders van lastenboeken, dierengezondheidsverenigingen).

David Clarinval, minister van Landbouw:
“Antibioticaresistentie is een belangrijk wereldwijd probleem voor de gezondheid van mens en dier. Wat de landbouw betreft, zijn zeer positieve resultaten bereikt: de strijd tegen de antibioticaresistentie en de beperking van het gebruik ervan in de veehouderij is het voorwerp van een actieplan dat al verschillende jaren loopt. Het is dan ook van essentieel belang dat de inspanningen, om het gebruik van alle antibioticaklassen terug te dringen, worden voortgezet en dat deze inspanningen worden gecombineerd met deze die in de sectoren van de volksgezondheid worden geleverd."

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een probleem dat de gezondheid van mens en dier bedreigt en waarvan de oplossingen door deze twee sectoren moeten worden gevonden. Het rationele gebruik van antibiotica is immers een gemeenschappelijke doelstelling in de “One-health"-strategie. Al in 2016 met het eerste “Antibioticaconvenant”1  voor de periode 2016-2020 hebben de ministers en verschillende sectorale partners zeer ambitieuze doelstellingen voor het terugdringen van het gebruik van antibiotica bij dieren gedefinieerd2. In 2019 waren de verkregen resultaten bemoedigend met een cumulatieve vermindering van het gebruik van alle antibiotica met 40,3 %, een vermindering met 77,3 % voor de meest kritische antibiotica (fluorochinolonen en cefalosporines van de 3e en 4e generatie) en een vermindering met 71,1 % van het gebruik van gemedicineerde diervoeders die antibiotica bevatten (in vergelijking met 2011, het referentiejaar).

Om deze doeltreffende samenwerking voort te zetten, is een tweede “Convenant” voor de periode 2021-2024 ondertekend met de verschillende actoren die, samen met de overheid, zich verbinden nieuwe reductiedoelstellingen3 te bereiken en tegelijk een laag gebruik te behouden voor de kritieke antibiotica4.

  1. Een maximaal totaal gebruik van 60 mg/PCU eind 2024, wat overeenstemt met een vermindering met 65 % ten opzichte van 2011.
  2. Het gebruik van colistine verminderen tot maximaal 1 mg/PCU tegen 2024.
  3. Het gebruik van gemedicineerd voeder dat antibiotica bevat verminderen met 75 % tegen eind 2024 (ten opzichte van 2011).
  4. Komen tot minder dan 1 % zware gebruikers (varkens, braadkippen, vleeskalveren).

Naast deze becijferde doelstellingen zijn er ook niet-becijferde doelstellingen opgenomen in het Convenant, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een methode om het antibioticagebruik bij gezelschapsdieren evalueren en ook bij deze diersoorten een reductiepad opstellen voor de vermindering van het antibioticagebruik, op basis van bevestigde gegevens en in overeenstemming met de reductiedoelstellingen van het Convenant.

De formele verbintenis van de twee ministers, van hun administraties en de private partners om de strijd tegen AMR voort te zetten en acties op te zetten om tot een dergelijke vermindering te komen, is geconcretiseerd door de ondertekening van dit Convenant.

De doelstellingen en geplande acties zijn opgenomen in het “Belgische One health Nationaal Actieplan tegen AMR” dat is opgesteld voor alle gebieden en alle bevoegdheden die zijn betrokken bij de strijd tegen AMR en dat momenteel wordt gevalideerd.

Contact
Prof. Jeroen Dewulf – voorzitter van AMCRA
+ 32 476 49 70 40
jeroen.dewulf@ugent.be

1 Convenant tussen de federale overheid en alle betrokken partnersectoren over de vermindering van het antibioticagebruik in de dierlijke sector.
2 De reductiedoelstellingen van het eerste antibioticaconvenant stemmen overeen met de door AMCRA in Vision 2020 beschreven doelstellingen.
De reductiedoelstellingen van het tweede antibioticaonvenant stemmen overeen met de door het AMCRA in Vision 2024 beschreven doelstellingen
4 Het gebruik van de meest kritische antibiotica moet nog altijd 75 % minder zijn ten opzichte van 2011.

 


AMCRA is het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België. De missie van AMCRA is:

  1. antibioticaresistentie voorkomen om volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn te vrijwaren;
  2. streven naar een rationele reductie van antibioticagebruik en een duurzaam antibioticabeleid in de diergeneeskunde in België;
  3. analyseren, communiceren en sensibiliseren.

www.amcra.be

Het “Convenant betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren, opgesteld tussen de federale overheid en alle partners om te strijden tegen de antimicrobiële resistentie” is in januari 2021 ondertekend door de federale regering, vertegenwoordigd door de ministers van Volksgezondheid en Landbouw, AMCRA, de sectororganisaties pharma.be, BFA, AB-Register, Landsbond Pluimvee, VEPEK, ABS, Boerenbond, FWA, Conseil régional francophone de l’Ordre des Médecins vétérinaires, de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der dierenartsen, de dierenartsenverenigingen UPV, VeDa, SAVAB-Vlaanderen, de dierengezondheidsverenigingen ARSIA en DGZ, de beheerders van de lastenboeken Belbeef, Belplume, Belpork, BVK vzw, MilkBE en van de sectorgids Codiplan.

Het BelVet-SAC-verslag brengt jaarlijks verslag uit over de verkoopcijfers van antibiotica in de diergeneeskunde in België (www.belvetsac.ugent.be). Deze informatie is sinds 2007 beschikbaar en werd door AMCRA en partners gebruikt om de plannen "Vision 2020" en "Vision 2024" en de reductiedoelstellingen in de diergeneeskunde op te stellen.

                       Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving   

Laatste update op 25/02/2021