Registratieplicht antibioticagebruik bij varkens, leg - en vleeskippen en vleeskalveren.

Datum: 27/02/2017

Recent werd het koninklijk besluit* gepubliceerd dat vanaf 27 februari 2017 de registratie van antibioticagebruik verplicht bij varkens, leg - en vleeskippen en vleeskalveren.

Het FAGG ontwikkelde hiervoor SANITEL-MED, de online applicatie om alle voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren. SANITEL-MED is sinds 1 mei 2016 operationeel. Registratie voor rundveebedrijven is ook mogelijk maar nog niet verplicht.

 

Het doel is een beter zicht te krijgen op de hoeveelheid en het soort antibiotica die worden ingezet op individuele veebedrijven om op die manier dierenartsen en veehouders aan te zetten om minder en doordachter antibiotica in te zetten. Hoewel resistentie een ingewikkeld fenomeen is, leidt minder antibioticagebruik tot minder resistentie. Door meer in te zetten op bioveiligheid en vaccinatie kan antibioticagebruik bij dieren verder worden verminderd. De meeste antibiotica in de veehouderij wordt ingezet bij varkens, pluimvee en vleeskalveren. Daarom is er een verplichte monitoring in deze sectoren.

 

Praktisch

Dierenartsen en veehouders kunnen aanloggen op Sanitel-Med via Veeportaal (DGZ) in Vlaanderen of BIGAME (ARSIA) in Wallonië. In lijn met het “only once”-principe (administratieve vereenvoudiging) kan SANITEL-MED gegevens ontvangen via andere systemen als Belpork, Bigame of BVK. De dierenarts en veehouder blijven wel altijd verantwoordelijk voor de juistheid en het tijdig aanleveren van gegevens in SANITEL-MED.

 

Dierenartsen en veehouders werken in tandem: de veehouder controleert de door de dierenarts ingebrachte gegevens. Enkel goedgekeurde gegevens van de veehouder worden geanalyseerd. De dierenarts kan dagelijks gegevens invoeren. Maximum vijftien dagen na ieder kwartaal moeten data van het voorbije kwartaal zijn ingevoerd, dus ten laatste op 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari.

 

Creatie van een wettelijk kader

De verplichte registratie vult de wettelijke bepaling uit hetzelfde koninklijk besluit van 21 juli 2016 aan om kritische middelen als cefalosporines en fluoroquinolones bij dieren voorwaardelijk, dus op basis van voorafgaandelijke diagnostiek en gevoeligheidsbepalingen, te gebruiken. Deze middelen zijn namelijk uiterst belangrijk in de menselijk geneeskunde.

Dit moet helpen om de reductiedoelstelling voor 2020 uit het Convenant tussen de Overheid en sectoren te behalen.

 

Analyse

Verzamelde gegevens vormen de basis voor een gedetailleerde analyse per bedrijf en diercategorie. Op die manier wordt het voor de dierenarts en de veehouder duidelijker waar het bedrijf zich situeert ten opzichte van andere operatoren. Door het systeem van benchmarking moeten op veebedrijven bijkomende bioveiligheidsmaatregelen worden genomen waar dit nodig is.

In de komende jaren zal het FAGG de dierenarts controleren op de correcte registratie en op de naleving van het voorwaardelijk gebruik van kritische antibiotica.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kan u de brochure raadplegen of de website bezoeken: https://www.fagg-afmps.be/nl/SANITEL-MED. U vindt er een lijst van veelgestelde vragen en handleidingen zijn er te downloaden. Bij problemen of vragen kunt u terecht bij de Service Desk via sanitelmed@fagg.be of + 32 2 528 40 43.

 

*(koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren).

 

Laatste update op 27/02/2017