Nieuws FAGG

Er zijn 68 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

21-30 van 68 resultat(en)

Electronische indieningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor humaan gebruik: nieuwe versie van de checker

Vanaf 1 september 2013 worden de nieuwe NeeS validatieregels (v4.0) toegepast die betrekking hebben tot de technische validatie voor aanvragen voor het in de handel van geneesmiddelen voor humaan gebruik. De bijhorende FAGG NeeS checker (v4.0 –september 2013 release) is hiervoor aangepast.

Klinische proeven: Sjablonen voor geïnformeerde toestemming

In november 2011 namen verscheidene Belgische ethische comités het initiatief om sjablonen voor geïnformeerde toestemming te ontwikkelen. Deze sjablonen zijn overeengekomen en goedgekeurd tijdens de “Clinical Trial Taskforce” vergadering van 26 juni 2013. Het fagg moedigt het gebruik van deze sjablonen sterk aan.

Antidiabetica die inwerken op het incretinehormoon glucagon-like peptide-1 (GLP-1): update

Het Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use) van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) heeft de herziening van geneesmiddelen die inwerken op het incretinehormoon GLP-1 in de behandeling van type 2-diabetes afgerond. Het is van mening dat de beschikbare gegevens niet toelaten om de bezorgdheden over het risico op bijwerkingen ter hoogte van de pancreas (alvleesklier) geassocieerd met deze geneesmiddelen te bevestigen. Deze klasse van geneesmiddelen omvat de incretinemimetica en de gliptines gecommercialiseerd in België onder de benamingen BYETTA en VICTOZA enerzijds en GALVUS, JANUVIA, ONGLYZA en TRAJENTA anderzijds.

Codeïne bij pijnbestrijding: CMDh bevestigt de aanbevelingen van het PRAC om hun gebruik te beperken

De Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik heeft bij consensus de aanbevelingen goedgekeurd van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking ,om het gebruik van codeïne bevattende geneesmiddelen te beperken vanwege meldingen van ernstige ademhalingsdepressie bij kinderen die behandeld worden met deze geneesmiddelen voor pijnbestrijding.

Metoclopramide bevattende geneesmiddelen: nieuwe aanbevelingen

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau beveelt veranderingen aan in het gebruik van metoclopramide bevattende geneesmiddelen, met name een verlaging van de dosis en de behandelingsduur om de bekende risico’s op potentieel ernstige neurologische bijwerkingen te minimaliseren. In België zijn volgende metoclopramide bevattende geneesmiddelen vergund en gecommercialiseerd: PRIMPERAN, DIBERTIL, METOCLOPRAMIDE COX, METOCLOPRAMIDE EG, MIGPRIV.

Ketoconazol bevattende geneesmiddelen voor oraal gebruik: aanbeveling tot schorsing van hun VHB

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de schorsing aanbevolen van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van ketoconazol bevattende geneesmiddelen voor oraal gebruik. Volgend op de evaluatie van de tot nu beschikbare gegevens, blijkt dat de voordelen van ketoconazol, via orale weg toegediend voor de behandeling van schimmelinfecties, niet opwegen tegen het risico op leverschade. In België is ketoconazol voor oraal gebruik gecommercialiseerd onder de naam Nizoral.

Verdovende middelen gebruikt voor pijnbestrijding: nieuwe versie van het richtsnoer betreffende de verpakkingsgrootte en verpakkingsvorm

Het document dat de fagg strategie beschrijft om de verpakkingsgrootte en verpakkingsvorm van verdovende middelen voor pijnbestrijding, beschikbaar in de voor het publiek opengestelde apotheken, te beperken werd geactualiseerd. Versie 4.3 is nu beschikbaar.

Alle geneesmiddelen met codeïne (of codeïnederivaten) op medisch voorschrift

Door het in werking treden van het koninklijk besluit (KB) van 17 juni 2013, kunnen nu alle geneesmiddelen met codeïne of codeïnederivaten (dihydrocodeïne, ethylmorfine, thebacon), zowel specialiteiten als magistrale en officinale bereidingen, enkel op medisch voorschrift afgeleverd worden.

Antitussiva en decongestiva: arresten Raad van State

Met zijn arresten van 4 juli 2013 heeft de Raad van State de beslissingen van het fagg van 21 december 2011 tot wijziging van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van antitussiva en decongestiva vernietigd ten aanzien van Medgenix, Qualiphar en Novartis.

IJzer bevattende geneesmiddelen voor intraveneus gebruik: nieuwe aanbevelingen

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft de baten - risicoverhouding van injecteerbare ijzer bevattende geneesmiddelen voor intraveneuze toediening, opnieuw beoordeeld. Het Comité is van mening dat de voordelen opwegen tegen de risico's op voorwaarde dat er adequate maatregelen worden genomen om het optreden van allergische reacties te beperken.

21-30 van 68 resultat(en)