Nieuws FAGG

Er zijn 54 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

21-30 van 54 resultat(en)

Codeïne bij pijnbestrijding: CMDh bevestigt de aanbevelingen van het PRAC om hun gebruik te beperken

De Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik heeft bij consensus de aanbevelingen goedgekeurd van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking ,om het gebruik van codeïne bevattende geneesmiddelen te beperken vanwege meldingen van ernstige ademhalingsdepressie bij kinderen die behandeld worden met deze geneesmiddelen voor pijnbestrijding.

Metoclopramide bevattende geneesmiddelen: nieuwe aanbevelingen

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau beveelt veranderingen aan in het gebruik van metoclopramide bevattende geneesmiddelen, met name een verlaging van de dosis en de behandelingsduur om de bekende risico’s op potentieel ernstige neurologische bijwerkingen te minimaliseren. In België zijn volgende metoclopramide bevattende geneesmiddelen vergund en gecommercialiseerd: PRIMPERAN, DIBERTIL, METOCLOPRAMIDE COX, METOCLOPRAMIDE EG, MIGPRIV.

Ketoconazol bevattende geneesmiddelen voor oraal gebruik: aanbeveling tot schorsing van hun VHB

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de schorsing aanbevolen van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van ketoconazol bevattende geneesmiddelen voor oraal gebruik. Volgend op de evaluatie van de tot nu beschikbare gegevens, blijkt dat de voordelen van ketoconazol, via orale weg toegediend voor de behandeling van schimmelinfecties, niet opwegen tegen het risico op leverschade. In België is ketoconazol voor oraal gebruik gecommercialiseerd onder de naam Nizoral.

Antitussiva en decongestiva: arresten Raad van State

Met zijn arresten van 4 juli 2013 heeft de Raad van State de beslissingen van het fagg van 21 december 2011 tot wijziging van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van antitussiva en decongestiva vernietigd ten aanzien van Medgenix, Qualiphar en Novartis.

IJzer bevattende geneesmiddelen voor intraveneus gebruik: nieuwe aanbevelingen

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft de baten - risicoverhouding van injecteerbare ijzer bevattende geneesmiddelen voor intraveneuze toediening, opnieuw beoordeeld. Het Comité is van mening dat de voordelen opwegen tegen de risico's op voorwaarde dat er adequate maatregelen worden genomen om het optreden van allergische reacties te beperken.

Gecombineerde hormonale contraceptiva: stand van zaken

Het EMA heeft een dossier met informatie gepubliceerd betreffende de gecombineerde hormonale contraceptiva (CHCs). Dit dossier geeft een stand van zaken over de herziening van de CHCs van de derde en vierde generatie die momenteel lopende is en waarvan de aanbevelingen van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees geneesmiddelenbureau worden verwacht in oktober 2013. Dit dossier beschrijft eveneens de geschiedenis van de hormonale contraceptiva en hun opeenvolgende herzieningen.

Zolpidem bevattende geneesmiddelen: herziening

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) is gestart met een herziening van zolpidem bevattende geneesmiddelen. Zolpidem is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de kortetermijnbehandeling van insomnia (onvermogen om te slapen). De herziening volgt op de bezorgdheid dat sommige patiënten slaperigheid en tragere reacties kunnen ervaren de dag na het innemen van het geneesmiddel, wat het risico kan verhogen op ongevallen tijdens activiteiten die alertheid vereisen, zoals rijden.

Oplossingen voor infusie die hydroxyethylzetmeel bevatten : nieuwe herziening

In juni 2013, heeft het PRAC aanbevelingen gedaan over HES-oplossingen op grond van artikel 31 van Richtlijn 2001/83/CE. Een aantal houders van een vergunning voor het in handel brengen van een geneesmiddel (VHB-houders) hebben een herziening van deze aanbevelingen aangevraagd. Dus om veiligheidsredenen en naar aanleiding van de schorsing van het gebruik van deze geneesmiddelen in het Verenigd Koninkrijk sinds 27 juni, heeft het EMA een nieuwe "dringende" herzieningsprocedure gelanceerd in overeenstemming met het artikel 107i van Richtlijn 2001 / 83/CE. In afwachting van de uitkomst van deze procedures, blijven de aanbevelingen van het PRAC van toepassing (zie persbericht van

Tetrazepam-bevattende geneesmiddelen : schorsing van de VHB en terugtrekking uit de markt

Het fagg heeft de beslissing van de Europese Commissie om de vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen over de hele Europese Unie te schorsen, overgemaakt aan de betrokken firma’s. Een terugroeping van alle loten van de betrokken geneesmiddelen die in België gecommercialiseerd zijn (EPSIPAM, MYOLASTAN en TETRAZEPAM EG), dient uiterlijk op 1 september 2013 uitgevoerd te worden .

Geneesmiddelen die ergotderivaten bevatten: nieuwe beperkingen

Het Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik van het Europees geneesmiddelenbureau heeft alle beschikbare gegevens met betrekking tot ergotderivaten geëvalueerd. Deze is van mening dat hun baten-risicoverhouding niet meer gunstig is voor de behandeling van stoornissen van de bloedsomloop, stoornissen van het geheugen en neuro-sensorische aandoeningen en evenmin in de preventie van migraine. Het beveelt artsen aan om de behandeling van patiënten die deze geneesmiddelen voorgeschreven krijgen te herevalueren.

21-30 van 54 resultat(en)