Nieuws FAGG

Er zijn 30 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

21-30 van 30 resultat(en)

Lancering van een nieuwe "papieren gele fiche" voor de melding van bijwerkingen

Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een nieuwe versie van de “papieren gele fiche” gelanceerd. De gele fiche is bestemd voor het vertrouwelijk melden van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen door de gezondheidszorgbeoefenaars en dit rechtstreeks aan het BCGH.

Vaccin tegen het Newcastle disease virus bij duiven

Na een periode van onbeschikbaarheid zal het vaccin bestemd voor de vaccinatie tegen de Newcastle disease bij duiven, veroorzaakt door het aviaire paramyxovirus, binnenkort weer beschikbaar zijn.

Installatie Gemengde Commissie

Op 17 februari heeft de eerste vergadering van de beide kamers (de ene voor producten voor humaan gebruik, de andere voor producten voor gebruik bij dieren) van de onlangs opgerichte Gemengde Commissie plaatsgevonden. Deze commissie heeft als taak het uitbrengen van adviezen betreffende het statuut van producten waarvoor er twijfel bestaat onder welke wetgeving ze vallen: is het een geneesmiddel, een voedingsmiddel, een cosmetisch product, een medisch hulpmiddel of een biocide? De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de Minister of zijn afgevaardigde op basis van het advies van deze Commissie.

Gardasil : vaccinatie blijft aanbevolen

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) heeft de beschikbare informatie inzake de twee gevallen van myoclonus status epilepticus bij twee meisjes die in Spanje werden ingeënt met het vaccin tegen baarmoederhalskanker, Gardasil, opnieuw geëvalueerd. Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMEA is van mening dat het onwaarschijnlijk is dat beide gevallen te maken hadden met de vaccinatie met Gardasil. Het CHMP adviseert bijgevolg de vaccinatie met Gardasil voort te zetten overeenkomstig de nationale vaccinatieprogramma’s van de Europese Lidstaten. Sinds het vaccin Gardasil is vergund, zijn in Europa ruim drie miljoen meisjes met dit vaccin ingeënt.

Rasilez (aliskiren): nieuwe contra-indicatie en waarschuwing

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) adviseert om een contra-indicatie toe te voegen aan de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de bijsluiter van aliskiren (momenteel alleen onder de benaming Rasilez in de handel in België). Rasilez en andere geneesmiddelen op basis van aliskiren mogen niet worden gebruikt bij patiënten die in het verleden een angio-oedeem hebben gehad na iname van aliskiren. Bovendien moeten de patiënten die tekenen van angio-oedeem ontwikkelen, de behandeling stopzetten en medische hulp inroepen.

Raptiva: schorsing van de vergunning voor het in de handel brengen.

Het FAGG wil informeren dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) de schorsing van de Europese vergunning voor het in de handel brengen van Raptiva (efalizumab) ( Serono) aanbeveelt. Deze schorsing wordt aanbevolen omwille van veiligheidsproblemen, in het bijzonder van het optreden van progressieve multifocale leukoencephalopathie bij patiënten met psoriasis die met dit geneesmiddel behandeld zijn. RAPTIVA is niet in de handel in België.

Variante vorm van de Ziekte van Creutzfeldt-Jakob : een nieuw gegeven vanuit het Verenigd Koninkrijk

De aanwezigheid van een abnormaal prion proteine geassocieerd met de variante vorm van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) werd in het Verenigd Koninkrijk in de milt van een hemofiliepatiënt bij postmortem onderzoek ontdekt. Deze patiënt werd in de negentiger jaren behandeld met factor VIII concentraat afkomstig van verschillende loten waarvan er één bereid was uit een plasmapool die plasma bevatte van een donor die zes maanden na de plasmagift de symptomen van vCJD ontwikkelde. In België werden geen stollingsfactoren bereid uit de betrokken plasmapool ingevoerd.

Fareston (toremifen) : nieuwe contra-indicatie

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMEA) adviseert om Fareston (toremifen) niet meer te gebruiken bij patiënten die een risico lopen op verlengde QT-intervallen of andere hartproblemen.

Rilatine, Concerta (méthylphénidate) : aanbevelingen voor veiliger gebruik

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMEA) heeft beslist dat geneesmiddelen op basis van methylfenidaat geschikt blijven voor de behandeling van kinderen jonger dan zes jaar en adolescenten met aandachtsstoornissen met hyperactiviteit (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder =ADHD). Het EMEA adviseert voorts om de productinformatie in de hele Europese Unie (EU) consistent te maken opdat alle patiënten, verzorgers en voorschrijvers over dezelfde informatie zouden beschikken voor een veiliger en correcter gebruik van dit type geneesmiddelen.

Inspecties inzake geneesmiddelenbewaking

Het FAGG heeft een omzendbrief opgesteld betreffende inspecties inzake geneesmiddelenbewaking ter attentie van de houders van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en voor de verantwoordelijke personen voor geneesmiddelenbewaking.

21-30 van 30 resultat(en)