News FAGG

Er zijn 6 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-6 van 6 resultaten

Het koninklijk besluit van 21/01/2009 (Belgisch Staatsblad van 30/01/2009) houdende onderrichtingen voor de apothekers, vervangt het koninklijk besluit van 31/05/1885 en voert nieuwe reglementaire bepalingen in voor officina-apothekers. Deze beogen een betere omkadering van de artsenijbereidkunde, de verantwoordelijkheid van apothekers, de toegankelijkheid van apotheken, de aflevering van geneesmiddelen en preciseren de goede officinale farmaceutische praktijken. Artikel 29 van het besluit regelt eveneens de verkoop van geneesmiddelen via internet. In die context wijst omzendbrief 536 officina-apothekers op een aantal essentiële punten aangaande deze problematiek.

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMEA) adviseert om Fareston (toremifen) niet meer te gebruiken bij patiënten die een risico lopen op verlengde QT-intervallen of andere hartproblemen.

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMEA) heeft beslist dat geneesmiddelen op basis van methylfenidaat geschikt blijven voor de behandeling van kinderen jonger dan zes jaar en adolescenten met aandachtsstoornissen met hyperactiviteit (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder =ADHD). Het EMEA adviseert voorts om de productinformatie in de hele Europese Unie (EU) consistent te maken opdat alle patiënten, verzorgers en voorschrijvers over dezelfde informatie zouden beschikken voor een veiliger en correcter gebruik van dit type geneesmiddelen.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vraagt aandacht voor het persbericht van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) dat de prioritaire toegang voor kinderen gedurende het verwachte bevoorradingstekort van Myozyme aanbeveelt.

Naar aanleiding van de indexering van de bedragen van heffingen en retributies voor de opdrachten van het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werden samenvattende tabellen aangepast en zijn van toepassing sinds 01/01/2009.

Het FAGG heeft een omzendbrief opgesteld betreffende inspecties inzake geneesmiddelenbewaking ter attentie van de houders van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en voor de verantwoordelijke personen voor geneesmiddelenbewaking.