News FAGG

Er zijn 7 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-7 van 7 resultaten

Op de vergadering van 8 tot 11 april 2013 heeft het risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC =Pharmacovigilance Risk Assessment Commitee) van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA= European Medicines Agency), de aanbeveling geformuleerd om de vergunning voor het in de handel brengen van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen te schorsen, en deze voorgelegd aan de Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures-humaan (CMDh= Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Pocedures-Human). Een eerdere mededeling hierover werd gepubliceerd op onze website op 15 april 2013.De CMDh bevestigde op de vergadering van 22 tot 24 april 2013 het standpunt van het PRAC.

Op 29 april 2013 lanceert het fagg een nieuwe bewustmakingscampagne, "GENEESMIDDELEN EN KINDEREN: OPGELET, EEN GENEESMIDDEL IS GEEN SNOEPJE!”, en geeft een aantal tips voor een goed gebruik van geneesmiddelen bij kinderen. Voor de gelegenheid zijn er drie brochures uitgegeven die het publiek moeten helpen bepalen wanneer en hoe een geneesmiddel te gebruiken bij kinderen. Dokters- en kinderartsenpraktijken, apotheken en de consultatiebureaus van Kind en Gezin en de Franstalige tegenhanger, het ONE, zorgen voor de verspreiding van deze brochures. Ze kunnen ook op de website www.geneesmiddelenenkinderen.be geraadpleegd en gedownload worden.

Volgend op het bericht van 19 maart 2012 betreffende de geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid bij kinderen, herhaalt het fagg de aanbevelingen die werden gedaan m.b.t. dit onderwerp. Deze zijn van toepassing vanaf 1 mei 2013.

De routine-herziening van de baten-risicoverhouding van Protelos heeft een verhoogd risico aangetoond van complicaties t.h.v. het hart met inbegrip van hartinfarct. Het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), dat het Comité is voor de evaluatie van risico’s m.b.t. geneesmiddelenbewaking van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), beveelt aan om het gebruik van Protelos (strontiumranelaat), gebruikt in de behandeling van osteoporose, te beperken.

Het Pharmacovigilance Risk Assessment Commitee (PRAC), dat het comité is voor de evaluatie van de risico’s met betrekking tot geneesmiddelenbewaking van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA), heeft de beschikbare gegevens omtrent tetrazepam herzien als gevolg van meldingen van zeldzame, maar ernstige, huidreacties.

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) zal binnenkort haar eerste externe klantentevredenheidsenquête lanceren om de kwaliteit van haar diensten en producten te evalueren. De resultaten ervan zullen eind 2013 gecommuniceerd worden, en zullen dienen om de prestaties van de diensten van het fagg te verbeteren.

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) waarschuwen voor de elektronische sigaret, sigaar en pijp en wijzen erop dat dit soort elektronische apparaatjes gevaarlijk kunnen zijn en een aantal problemen met zich kunnen meebrengen.