Vergunning import-export

De Koninklijke Besluiten van 31 december 1930 en 22 januari 1998 bieden de mogelijkheid om verdovende middelen of psychotrope stoffen in te voeren of uit te voeren. Elke invoer of uitvoer kan enkel gebeuren na ontvangst van de specifieke vergunning afgeleverd door de Dienst der Verdovende Middelen en enkel bruikbaar voor die transactie.

1)    In- en/of uitvoervergunningen worden bij voorkeur elektronisch aangevraagd via het systeem NDS-web, op https://eforms.fagg-afmps.be
Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk en zorgt voor een snellere verwerking van uw aanvragen.
Een gedetailleerde handleiding kunt u hier downloaden.

Schriftelijke aanvragen kunnen ingediend worden via dit document en dienen per post (geen aangetekend schrijven vereist) aangevraagd te worden bij de dienst verdovende middelen op het volgend adres:
      FAGG – DG Inspectie
      Afdeling Vergunningen
      Dienst Verdovende Middelen
      Eurostation II -Victor Hortaplein 40/40
      1060 Brussel
De aanvragen doorgestuurd per mail worden niet behandeld.

2)    In geval van invoer van geneesmiddelen via een officina- of ziekenhuisapotheek dient  een kopie van de artsenverklaring die deze invoer rechtvaardigt bij de aanvraag bijgevoegd te worden.

3)    De aanvragen voor uitvoervergunningen moeten voorzien worden van een invoervergunning, afgeleverd door de bevoegde autoriteiten van het land van bestemming.

4)    De vergunningen worden u toegestuurd per post na betaling van een retributie die 34,80€ per vergunning bedraagt voor 2017. Gelieve dit bedrag over te maken op volgend rekeningnummer:

              IBAN: BE39 6790 0220 3819
              BIC: PCHQBEBB
              MEDEDELING: Nummer van uw jaarlijkse vergunning  
              (of stamboeknummer voor de invoervergunningen die    
              door een apotheek aangevraagd worden), gevolgd door “-“ en    
              de datum in het formaat dd/mm/jjjj vermeld op de aanvraag.
              Voorbeeld: 123456 - 14/03/2013.

Voor de ingevoerde of uitgevoerde verdovende middelen en de psychotrope stoffen, deel uitmakend van een in vitro diagnostische kit, inbegrepen analytische standaarden en reagentia in de handel gebracht om in laboratoria te worden gebruikt, is geen bijdrage vereist maar het eindgebruik moet gepreciseerd worden in de aanvraag.

De houders van een vergunning "kleine hoeveelheden" zijn niet vergund voor invoer van verdovende middelen en/of psychotrope stoffen.
Zij moeten zich richten tot een officina of een ziekenhuisapotheek die voor hen deze producten zal invoeren op basis van een bestelbon getekend door de verantwoordelijke van de vergunning "kleine hoeveelheden".

Een correct ingevulde aanvraag bevordert een snelle afhandeling.
Gelieve hieraan dus voldoende aandacht te besteden.

Voor meer informatie: narcotics@afmps-fagg.be  
                                 02/528.42.65 of 0475/82.36.08

Laatste update op 02/01/2017