Belangenverklaringen (Declarations of Interests =DoIs)

Het algemeen belang dienen is één van de hoofdopdrachten van iedere overheidsinstelling. De burger verwacht dat hij/zij integer, objectief en onpartijdig behandeld wordt, zonder invloed van privébelangen van de ambtenaar. De algemene regelgeving met betrekking tot de ambtenaar voorziet dan ook regels terzake.

Wat het fagg betreft, is deze problematiek van specifiek belang. Uitgaande van de taken waarvoor het fagg bevoegd is, vloeit voort dat kennis van en ervaring uit de diverse sectoren van fundamenteel belang is om deze taken correct te kunnen uitvoeren. Er is dan ook een hoge mate van samenwerking met en participatie uit de diverse sectoren bij het uitvoeren van deze taken. De wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het fagg en de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, voorzien de verplichting tot het verstrekken van een belangenverklaring. Deze verplichting geldt zowel voor de personeelsleden van het fagg, de leden van comités en commissies ingesteld bij het fagg als voor externe experten waarop beroep gedaan wordt. De belangenverklaringen zijn jaarlijks hernieuwbaar en moeten op eigen initiatief aangepast worden bij iedere wijziging van situatie die een invloed kan hebben op het al dan niet voorkomen van een belangenconflict. Deze belangenverklaringen zijn openbaar.

Het fagg heeft dan ook een pro-actief beleid voor het beheer van belangenconflicten aangenomen. Het doel is immers niet enkel op regelgevend vlak te verbieden particuliere belangen te hebben bij het uitvoeren van een taak, maar er actief op toe te zien dat de integriteit bij de bestuurlijke besluitvorming bewaard wordt. Gelet op de taken van het fagg en de wijze van uitvoering ervan, zou een blind verbod op het hebben van een belangenconflict contraproductief werken. Het aangenomen beleid strekt er daarom toe een subtiel evenwicht te vormen tussen identificatie van risico’s, uitsluiting van onaanvaardbare vormen van belangenconflicten, correct beheer van de bestaande toestanden, bewustmakingspolitiek en de invoering van procedures om belangenconflicten te identificeren, te beheren en op te lossen.

Eén van de maatregelen uit dit beleid is de transparantie van de belangenverklaringen. Met dit doel zijn de belangenverklaringen van de leden van comités/commissies ingesteld bij het fagg en de externe en interne experten waarop beroep gedaan wordt dan ook consulteerbaar op de website van het fagg.

De aard van de taken waarvoor het fagg bevoegd is, impliceert dat bij het fagg heel wat documenten meegedeeld worden waarin zich gegevens bevinden die uit de aard van de zaak een vertrouwelijk karakter hebben vermits het ondernemings- en fabricagegevens zijn. De belangenverklaring omvat om deze reden ook een vertrouwelijkheidsverklaring. Voor meer informatie met betrekking tot de toegang tot bestuursdocumenten en het al dan niet toepasselijk zijn van uitzonderingsgronden, zie ‘Hoe toegang krijgen tot bestuursdocumenten bij het fagg?’

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Laatste update op 11/07/2023