Farmacopeecommissie

Farmacopeecommissie

Artikel 2, alinea 4 van de wet van 25 maart 1964 bepaalt dat: “De Koning richt de Farmacopeecommissie op en bepaalt de samenstelling, de werking en de taken ervan.”

De Farmacopeecommissie is opgesteld door het K.B. van 30 december 1960, gewijzigd door het K.B. van 31 maart 1977.

 

Op dit ogenblik beraadslaagt de BFC over vragen in verband met :

de kwaliteit van de grondstoffen die gebruikt worden in geneesmiddelen, door de apotheker bereid in de officina;

de kwaliteit van magistrale en officinale bereidingen;

het materiaal en de geneesmiddelen die op elk ogenblik in de officina aanwezig moeten zijn;

het opstellen van de teksten en monografieën van de Europese Farmacopee.

 

De BFC biedt eveneens wetenschappelijke ondersteuning bij de Belgische bijdrage tot het opstellen van de Europese Farmacopee. In die hoedanigheid is zij de officiële Belgische instantie die  door de Europese Farmacopeecommissie wordt aangeduid als Nationale Farmacopeeautoriteit.

 

Verder brengt de BFC advies uit over zaken die tot haar bevoegdheid behoren, onder meer over de monografieontwerpen die door de fabrikanten voorgelegd worden in het kader van de vergunningsaanvragen voor grondstoffen, ingediend in toepassing van het K.B. van 19/12/1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apotheker gebruikt worden.

De samenstelling van de Farmacopeecommissie is vastgelegd in art. 2 van het K.B. van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe farmacopeecommissie.

De Belgische Farmacopeecommissie is samengesteld uit 27 leden die door de Koning benoemd worden, onder wie één voorzitter en twee ondervoorzitters. De 27 gewone leden vormen samen de plenaire Farmacopeecommissie. Op dit ogenblik is de BFC als volgt samengesteld:

 

Voorzitter :

De heer Jos HOOGMARTENS - DoI.pdf

 

Ondervoorzitters :

De heer Luc DELATTRE - DoI.pdf

De heer Arnold VLIETINCK - DoI.pdf

 

Leden :

Mevrouw Sandra APERS- DoI.pdf

De heer Marc BOGAERT- DoI.pdf

De heer Bart DE SPIEGELEER- DoI.pdf

De heer Eric DECONINCK - DoI.pdf

De heer Jo DEMEESTERDoI.pdf

De heer Pierre DUEZDoI.pdf

Mevrouw Jeannine DUFAUX- DoI.pdf

Mevrouw Marianne FILLET - DoI.pdf

De heer Michel FREDERICH - DoI.pdf

Mevrouw Karin FROIDBISE-

De heer Pascal GUSTIN- DoI.pdf

De heer René HANSELAER- DoI.pdf

Mevrouw Joëlle LECLERCQ DoI.pdf

De heer Jacques LONGUEVILLE- DoI.pdf

De heer Giulio MUCCIOLI- DoI.pdf

De heer Hans NAUWYCNK- DoI.pdf

De heer Paul PERDIEUS - DoI.pdf

De heer Jan SAEVELSDoI.pdf

Mevrouw Monique TITSDoI.pdf

De heer Jozef TOTTEDoI.pdf

Mevrouw Katrien VAN LANDUYT-

Mevrouw Ann VAN SCHEPDAEL- DoI.pdf

Mevrouw Jacqueline VERCAMMEN-

De heer Eric WAGEMANSDoI.pdf

 

Naast de hierboven voorgestelde plenaire Commissie is de Farmacopeecommissie verder samengesteld uit subcommissies en werkgroepen die belast zijn met het beoordelen van vakspecifieke vragen en dossiers. Ze zijn samengesteld uit gewone leden en uit corresponderende leden, met name deskundigen afkomstig uit de academische wereld, de bedrijfswereld of de overheid.

 

De huidige subcommissies zijn :

-        de subcommissie farmaceutische chemie

-        de subcommissie farmacognosie

-        de subcommissie biologie

-        de subcommissie galenica

-        de subcommissie farmacologie

-       de subcommissie voor het Therapeutisch Magistraal Formularium

 

De huidige werkgroepen zijn :

-       de werkgroep farmaceutische chemie

-        de werkgroep farmacognosie

-        de werkgroep galenica

-       de werkgroep grondstoffen voor beperkt gebruik

 

Alle subcommissies en werkgroepen rapporten aan de plenaire Commissie, tenzij hierop uitzondering is toegestaan in het Huishoudelijk Reglement.

 

De lijst van corresponderende leden kan hier geraadpleegd worden.

Het secretariaat van de Belgische Farmacopeecommissie (BFC) is samengesteld uit een technisch en een administratief secretariaat.

 

Het technisch secretariaat wordt waargenomen door een personeelslid van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. De huidige technisch secretaris is: de heer Eric DECONINCK.

 

Het administratief secretariaat wordt waargenomen door een personeelslid van het Fagg.

De administratief secretaris is: mevrouw Katrien VAN LANDUYT.

Zij wordt in haar taken bijgestaan door: mevrouw Charlotte Ameloot (Nederlandse taalrol) en de heer Moïse Essoh (Franse taalrol).

Het Huishoudelijk Reglement bepaalt de organisatie van de Belgische Farmacopeecommissie, de bevoegdheden van de plenaire Commissie en van de subcommissies, en de vertegenwoordiging van de Belgische delegatie en deskundigen in de Europese Farmacopeecommissie.

 

Huishoudelijk Reglement van de BFC.

 

 

 

 

Last modified on
14/12/2017