DHPC 2013

Arzerra (ofatumumab) : screening op hepatitis B-virus (20 december 2013)

Xeloda (capecitabine) : associatie met ernstige huidreacties (13 december 2013)

Temodal (temozolomide) : relatie met ernstige levertoxiciteit (12 december 2013)

Efient (prasugrel) : verhoogd risico op ernstige bloedingen bij patiënten met instabiele angina pectoris (UA) / myocardinfarct zonder ST-elevatie (NSTEMI) wanneer Efient wordt toegediend voorafgaand aan de diagnostische coronaire angiografie (december 2013)

Fastum (ketoprofen) : Risk Minimisation Activities (3 december 2013)

Iclusig (ponatinib) : aangepast advies over het risico op vasculaire occlusieve voorvallen (2 december 2013)

Gilenya (fingolimod) : melding van hemofagocytair syndroom bij patiënten behandeld met Gilenya (13 november 2013)

Jevtana (cabazitaxel) : mogelijkheid tot medicatiefout bij de bereiding van Jevtana (november 2013)

MabThera (rituximab) : screenen op hepatitis B-virus (HBV) voorafgaand aan behandeling (8 november 2013)

Pre-par (ritodrine) : kortwerkende bèta2-mimetica voor obstretische indicaties : belangrijke gebruiksbeperkingen (6 november 2013)

Tetraspan, Venohes (hydroxyethylzetmeel) : beperking op het gebruik van HES (november 2013)

Voluven, Voluvyte, Haes-steril (hydroxyethylzetmeel) : beperking op het gebruik van HES (november 2013)

Lariam (mefloquine) : Educatief materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities) (oktober 2013)

IJzer bevattende IV producten : risico op overgevoeligheidsreacties (24 oktober 2013)

Valdoxan (agomelatine) : nieuwe contra-indicatie en herinnering in verband met het belang van de controle van de leverfunctie (14 oktober 2013)

FSME IMMUN : lekken in voorgevulde vaccinspuiten door barsten of scheuren in het plastic gedeelte dat de verbinding vormt tussen de naaldcanule en de spuit (11 oktober 2013)

Risperidon of paliperidon : risico op intra-operatief floppy iris-syndroom (IFIS) bij patiënten die een caratarctoperatie ondergaan (4 oktober 2013)

Ventolin (salbutamol) : kortwerkende bèta2-mimetica voor obstretische indicaties : belangrijke gebruiksbeperkingen

Neupogen (filgrastim) : associatie met een risico op capillaire-lek-syndroom bij kankerpatiënten en gezonde donoren (september 2013)

Neulasta (pegfilgrastim) : associatie met een risico op capillaire-lek-syndroom bij kankerpatiënten (september 2013)

Eliquis, Pradaxa, Xarelto (nieuwe anticoagulantia) : wees u bewust van de risicofactoren voor bloeding, let goed op de dosering, contra-indicaties, en waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik om het risico op bloeding te verlagen (11 september 2013)

Plavix (clopidogrel) : associatie met verworven hemofilie (augustus 2013)

Nizoral (ketoconazol) : aanbeveling tot schorsing van 200mg tabletten binnen de Europese Unie (19 augustus 2013)

Votrient (pazopanib) : belangrijke wijziging inzake frequentie van serumlevertesten om gebeurlijke hepatotoxiciteit aan te tonen (17 juli 2013)

Diclofenac : nieuwe contra-indicaties en waarschuwingen na een Europese herziening van de cardiovasculaire veiligheid (13 juli 2013)

Tetrazepam bevattende geneesmiddelen : schorsing van de vergunning voor het in de handel brengen (juni 2013)

Numetzah G13%E : hypermagnesemie bij vroeggeborenen - terugtrekking van gecommercialiseerde loten (13 juni 2013)

Fastum Gel (ketoprofen) : maatregelen om risico's verbonden met topische gebruik te beperken (juni 2013)

Geneesmiddelen die 2mg cyproteroneacetaat en 35µg ethinylestradiol bevatten : strengere waarschuwingen, nieuwe contra-indicaties en bijgewerkte indicatie (juni 2013)

Trobalt (retigabine) : beperking van het gebruik : de behandeling kan wijzigingen in de pigmentatie van oogweefsel, waaronder het netvlies, veroorzaken, evenals van de huid, de lippen en/of de nagels (24 juni 2013)

Avastin (bevacizumab) : gevallen van necrotiserende fasciitis (15 mei 2013)

Protelos (strontiumranelaat) : belangrijke nieuwe restricties sinds nieuwe gegevens wijzen op een hoger risico op myocardinfarct (13 mei 2013)

Revlimid (lenalidomide) : belangrijke aspecten van klinisch gebruik (25 april 2013)

Mabthera (rituximab) : het verband met toxische epidermale necrolyse en het Stevens-Johnson syndroom (12 april 2013)

Thalidomide Celgene (thalidomide) : het risico van tweede primaire hematologische kwaardaardige tumoren (8 april 2013)

Incivo (telaprevir) : opvolging en behandeling van ernstige bijwerkingen met betrekking tot de huid (SCAR) (8 april 2013)

Mimpara (cinacalcet) : melding van een geval van ernstige hypocalciëmie met fatale afloop in een pediatrische klinische studie (maart 2013)

Prolia (denosumab) : het risico op atypische femurfracturen (februari 2013)

Xagrid (anagrelidehydrochloride) : cardiovasculair risico bij essentiële thrombocytemie (TE) patiënten, ongeacht de medische voorgeschiedenis of medische conditie van de patiënt en een herinnering dat anagrelide is geïndiceerd als tweedelijnsbehandeling bij patiënten die risico lopen (23 januari 2013)

Tredaptive (nicotinezuur/laropiprant) : de behandeling moet stopgezet worden (18 januari 2013)

Gecombineerde orale contraceptiva (COCs) : het risico van veneuze trombose (januari 2013)

Macugen (pegatinibnatrium) : risico op ernstige toename van de intraoculaire druk in geval van intravitreale injectie van een overtollig volume (januari 2013)

Pradaxa (dabitragan etexilaat) : contra-indicatie bij patiënten met een kunsthartklep waarvoor een anticoagulatiebehandeling nodig is (7 januari 2013)

Tredaptive (nicotinezuur/laropiprant) : aanbeveling om geen nieuwe patiënten meer op te starten (4 januari 2013)

Laatste update op 16/12/2020