Flash VIG-news: vaccinveiligheid - aantal meldingen van bijwerkingen na vaccinatie van kinderen of adolescenten blijft laag

Datum: 30/04/2019

Ter gelegenheid van de Europese Vaccinatieweek van 24 tot 30 april 2019 maakt het FAGG opnieuw de balans op van de bijwerkingen gemeld in het kader van pediatrische vaccinaties: het aantal meldingen van bijwerkingen in België blijft laag.

De veiligheidseisen voor vaccins zijn zeer hoog. Vaccins kunnen echter, zoals alle geneesmiddelen, bijwerkingen veroorzaken, ongeacht de leeftijd van de gevaccineerde persoon. In België blijft het aantal meldingen van bijwerkingen in het kader van pediatrische vaccinaties laag. De aard van deze bijwerkingen komt overeen met het reeds gekende veiligheidsprofiel van vaccins.

De afgelopen 10 jaar werden in België 989 bijwerkingen gemeld na de vaccinatie van een kind of adolescent. Een geval kan meerdere bijwerkingen omvatten. Deze meldingen kwamen ofwel rechtstreeks bij het FAGG binnen, ofwel bij de farmaceutische firma’s, en werden gecentraliseerd in de Europese databank voor geneesmiddelenbewaking, EudraVigilance. Elk gezondheidsvoorval dat wordt vastgesteld na toediening van een vaccin, kan als een vermoedelijke bijwerking van het vaccin worden beschouwd ook al is er geen oorzakelijk verband aangetoond. Sommige gebeurtenissen die gemeld zijn, kunnen bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan angst voor een injectie (bv. syncope, hypotonie,…). In andere gevallen kunnen de gebeurtenissen het gevolg zijn van een onderliggende aandoening of aan een blootstelling aan een ander agens.

In ongeveer de helft van de meldingen van bijwerkingen na een vaccinatie werden algemene aandoeningen (onbehaaglijk gevoel, koorts …) en reacties t.h.v. de injectieplaats beschreven. Andere vaak gemelde bijwerkingen (19% tot 26% van de gevallen) waren maagdarmstelselaandoeningen, effecten gerelateerd aan het zenuwstelsel (huilen, hypotonie …) en huidaandoeningen.

Meer ernstige reacties, zoals stuipen met of zonder koorts of anafylactische shock, werden zeldzamer gemeld: 25 gevallen van stuipen en 15 gevallen van anafylactische reactie of anafylactische shock op alle gemelde bijwerkingen.

Ook werd er een niet te verwaarlozen aantal vaccinatiefouten gemeld (bv. verkeerd vaccinatieschema, verkeerd aantal doses ...) tussen de gemelde gebeurtenissen na een vaccinatie.

Deze cijfers bevestigen dat de vaccinatie van kinderen en adolescenten een veilige interventie blijft voor de volksgezondheid, waarvan de voordelen veel zwaarder wegen dan de lage risico’s die ermee gepaard gaan.

Vaccinatierichtlijnen in België

In België is alleen het poliovaccin wettelijk verplicht sinds 1967.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) beveelt aan om kinderen en adolescenten te vaccineren tegen 12 ziekten:

 • difterie,
 • tetanus,
 • polio,
 • kinkhoest,
 • infectie veroorzaakt door Haemophilus influenza type b,
 • hepatitis B,
 • mazelen,
 • bof,
 • rodehond,
 • infectie veroorzaakt door meningokokken van serogroep C,
 • infectie veroorzaakt door pneumokokken,
 • gastro-enteritis veroorzaakt door het rotavirus,
 • infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus.

Meer informatie over de veiligheid van vaccins

 

Laatste update op 30/04/2019