Persbericht AMCRA vzw in het kader van de “European Antibiotic Awareness day”

Het verantwoord en doordacht gebruik van antibiotica bij dieren is één van de bezorgdheden van de volksgezondheidsoverheden op Europees niveau. In januari 2012 werd de vzw AMCRA  (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) opgericht met als doel het antibioticagebruik in de Belgische veehouderij op een rationele wijze terug te dringen. In het kader van de Europese dag voor de bewustmaking van het verantwoorde gebruik van antibiotica van 18 november laatstleden, heeft de vzw AMCRA zijn voorstellen om het gebruik van antibiotica in de Belgische veehouderijen te verminderen gepubliceerd.

De vzw AMCRA werkte een voorstel uit van gegevensverzameling om het gebruik van antibiotica bij dieren te meten op het niveau van de dierenartsen en de veehouders. Het systeem moet het gebruik van antibiotica in kaart brengen en de verantwoordelijken aanzetten tot een rationeel gebruik van deze geneesmiddelen.

Verder zoekt de vzw AMCRA naar mogelijke alternatieven voor het gebruik van antibiotica bij dieren.

AMCRA werkt ten slotte aan het opstellen van gezondheidsgidsen voor varkens, pluimvee en rundvee. Een goed preventiebeleid zal eveneens leiden tot een verminderd gebruik van antibiotica.

Een sterk uitgebouwde informatie- en sensibiliseringscampagne moet veehouders en dierenartsen overtuigen van een doordacht en verantwoord antibioticagebruik.


Meer informative: zie persbericht AMCRA

Contact : infovet@fagg.be  

 

 

 

 

Laatste update op 29/01/2013