Geneesmiddelen die cyproteron en ethinylestradiol bevatten (Diane-35 en generieken): vervolg

Het  Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bevestigt de positieve baten-risicoverhouding van Diane 35 en de generische geneesmiddelen die cyproteron en ethinylestradiol bevatten voor een specifieke patiëntengroep en beveelt maatregelen aan om de risico’s op trombo-embolische accidenten te beperken.

In de mededeling van 18 februari 2013  kondigde het fagg de start aan van de herziening op Europees niveau van geneesmiddelen die cyproteron en ethinylestradiol bevatten (Diane 35 en generieken).

Tijdens de vergadering van mei 2013 bevestigde het PRAC dat de baten van Diane-35 (2 mg cyproteronacetaat en 35 µg ethinylestradiol) en de generische geneesmiddelen opwegen tegen de risico’s, op voorwaarde dat er een aantal maatregelen worden genomen om het risico op trombo-embolie (vorming van bloedstolsels in de aders en slagaders) te beperken.

Deze geneesmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de behandeling van matige tot ernstige androgeen-afhankelijke acne, te wijten aan de overgevoeligheid aan mannelijke hormonen (= androgenen) en/of hirsutisme of overvloedige ongewenste haargroei bij vrouwen in hun vruchtbare leeftijd. Verder mogen deze geneesmiddelen alleen gebruikt worden voor de behandeling van acne als alternatieve behandelingen, zoals lokale therapie en orale antibiotica, met als indicatie de behandeling van acne, hebben gefaald.

Aangezien Diane-35 en de generieken ook een hormonaal contraceptief effect hebben, mogen vrouwen deze geneesmiddelen niet innemen in combinatie met andere hormonale anticonceptiva. Gelijktijdig gebruik van Diane-35 en de generieken met een ander hormonaal anticonceptiemiddel (“de pil”) zal vrouwen blootstellen aan een hogere dosis oestrogeen en het risico op trombo-embolie verhogen.

De door het PRAC voorgestelde formulering van de therapeutische indicaties ligt in lijn met deze die vandaag al in België in de bijsluiter en de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) wordt vermeld. Ook de verwijzing naar de werking als anticonceptiemiddel en de risicobeperkende maatregelen zijn er al grotendeels in opgenomen.

De aanbeveling van het PRAC wordt nu onderzocht door de Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures-Human (CMDh = Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human).

Het risico op trombo-embolie met deze bovengenoemde geneesmiddelen is laag maar goed gekend en waarschuwingen zijn opgenomen in de SKP en de bijsluiter om patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars te wijzen op dit risico.

De herziening op Europees niveau werd gestart op vraag van het Franse geneesmiddelenagentschap (ANSM: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, na de aankondiging van de intentie om de vergunningen voor het in de handel brengen (VHB’s) van Diane-35 en de generieken in Frankrijk te schorsen, als gevolg van een nationale herziening van de baten-risicoverhouding . Deze herziening bracht ernstige gevallen van trombo-embolische accidenten en een uitgebreid off-label gebruik van deze geneesmiddelen als een anticonceptiemiddel, en dus buiten de goedgekeurde indicaties volgens de VHB, aan het licht.

Op basis van alle beschikbare gegevens, heeft het PRAC besloten dat Diane-35 en de generieken een plaats hebben voor de behandeling van bepaalde vrouwen die lijden aan bovengenoemde aandoeningen. Het PRAC erkent ook dat het nodig is om verdere maatregelen te nemen om de risico’s op trombo-embolie geassocieerd met deze geneesmiddelen aan te pakken en te beperken.

Maatregelen om de risico’s te beperken.

Het PRAC heeft nieuwe contra-indicaties en waarschuwingen aanbevolen aan gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten. Het PRAC is ook van mening dat er inspanningen moeten worden geleverd om de aandacht te vestigen op de risico's, en hen te helpen de tekenen en symptomen van trombo-embolie te herkennen om zo tot een tijdige diagnose en een passende behandeling te komen. Educatief materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten moet dus opgesteld worden om te wijzen op de risico’s van trombo-embolische accidenten, namelijk een checklist voor de voorschrijvende arts (lijst met punten om te verifiëren) om te verzekeren dat de risico's, evenals de tekenen en de symptomen van een trombo-embolie worden besproken.

Het PRAC beveelt ook verdere geneesmiddelenbewakings-activiteiten aan, waaronder het starten van prospectieve studies over het betrokken geneesmiddelengebruik om toekomstige patronen in het voorschrijfgedrag, die volgen op de bovengenoemde veranderingen in de SKP, te evalueren, net als veiligheidsstudies na vergunning, om de doeltreffendheid van risicobeperkende activiteiten te evalueren.

Verdere informatie over deze herziening

Deze geneesmiddelen zijn al vele jaren vergund op het niveau van de verschillende Europese lidstaten en worden over heel Europa veel gebruikt. Momenteel bestaan er tussen de lidstaten wel verschillen in de formulering van de vergunde indicaties.

Gedurende de herziening evalueerde het PRAC alle beschikbare gegevens over het risico op trombo-embolie bij Diane-35 en de generieken gebaseerd op post-marketing gegevens in Europa en andere gepubliceerde literatuur. Het EMA spoorde vergunninghouders, gezondheidszorgbeoefenaars, patiëntenorganisaties en het publiek aan om gegevens, relevant voor de procedure, in te dienen. Acht vergunninghouders dienden gegevens in die werden opgenomen in deze evaluatie. Een groep van experten, met inbegrip van patiëntenvertegenwoordigers, is samengekomen om advies te geven ter ondersteuning van de herziening.

Nota’s
1. Dit persbericht, samen met alle betrokken documenten, is beschikbaar op de website van het EMA

2. Meer informatie over Diane 35 + generieken en het werk van het EMA kan gevonden worden op de website: www.ema.europa.eu

Contact
vig@fagg.be

 

Laatste update op
24/05/2013