Tetrazepam-bevattende geneesmiddelen : herziening van de baten-risicoverhouding. Standpunt van het fagg volgend op de aanbevelingen van het PRAC

Het Pharmacovigilance Risk Assessment Commitee (PRAC), dat het comité is voor de evaluatie van de risico’s met betrekking tot geneesmiddelenbewaking van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA), heeft de beschikbare gegevens omtrent tetrazepam herzien als gevolg van meldingen van zeldzame, maar ernstige, huidreacties. 

Tetrazepam is een benzodiazepine en wordt gebruikt in de reumatologie als bijkomende behandeling van pijnlijke spiercontracturen. In België zijn er momenteel 3 specialiteiten op basis van tetrazepam: Epsipam®, Myolastan® en Tetrazepam EG®; allemaal alleen op medisch voorschrift beschikbaar.

Volgend op de herziening van de baten-risicoverhouding van deze geneesmiddelen, beveelt het PRAC aan om de vergunningen voor het in de handel brengen van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen te schorsen. Het betreft momenteel enkel een aanbeveling.

Momenteel zijn de vergunningen voor het in de handel brengen van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen niet geschorst en is de definitieve beslissing nog niet genomen. Er is dus geen reden dat patiënten hun behandeling plotseling stopzetten.

Deze aanbeveling van het PRAC zal namelijk worden bestudeerd door de Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh, Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures, geneesmiddelen voor humaan gebruik, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de lidstaten) tijdens een vergadering eind april 2013.

Bijkomende informatie is beschikbaar op de website van het EMA (www.ema.europa.eu).

 
Wat zijn de aanbevelingen van het fagg in afwachting van de finale beslissing?  
 
Het fagg herinnert er aan dat de huidreacties, meer bepaald  Stevens-Johnson syndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN), multiform erytheem en DRESS syndroom (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms), geassocieerd aan het gebruik van deze geneesmiddelen, gekend, maar zeldzaam zijn.

Zij is van mening dat, in afwachting van de definitieve beslissing op Europees niveau, deze risico’s kunnen beperkt worden indien onderstaande beschreven gebruiksvoorzorgen worden gerespecteerd.

 
Te respecteren gebruiksvoorzorgen

  1) Patiënten dienen te worden gewaarschuwd voor risico’s van huidreacties en dienen nauwgezet te worden opgevolgd. Indien er zich tekenen of symptomen voordoen (bijvoorbeeld een progressieve huideruptie, vaak geassocieerd met blaren of lesies t.h.v. de slijmvliezen), moet de behandeling met tetrazepam onmiddellijk worden gestopt.

  2) Tetrazepam mag niet worden gebruikt bij patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige huidreacties.

  3) Men moet vermijden om tetrazepam-bevattende geneesmiddelen te combineren met andere geneesmiddelen waarvan gekend is dat deze geassocieerd zijn met huidreacties.
Het risico van dergelijke reacties te ontwikkelen is inderdaad groter wanneer tetrazepam gelijktijdig wordt gebruikt met namelijk:
     a. bepaalde geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van jicht (zoals allopurinol),
     b. bepaalde anti-epileptica (zoals carbamazepine, lamotrigine, fenobarbital, fenytoïne),
     c. bepaalde anti-infectieuze geneesmiddelen (zoals sulfamethoxazole, sulfasalazine, sulfadiazine, sulfafurazole, sulfadoxine),
     d. bepaalde anti-inflammatoire geneesmiddelen (zoals meloxicam, piroxicam, tenoxicam).

  4) Tetrazepam-bevattende geneesmiddelen moeten worden gebruikt aan de laagste dosis gedurende een zo een kort mogelijke periode


 
Waarom was er een herziening van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen

Deze herziening maakt deel uit van een Europese arbitrageprocedure gestart door Frankrijk op 20 december 2012.  
  
Als gevolg van meerdere rapporten van ernstige huidreacties die waren opgetreden in Frankrijk, heeft het Franse geneesmiddelenagentschap ANSM (agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) de gegevens, opgenomen in de Franse geneesmiddelenbewaking-databanken, omtrent bijwerkingen t.h.v. de huid geassocieerd met tetrazepam, herzien. Deze herziening toonde aan dat bijwerkingen t.h.v. de huid frequenter voorkwamen met tetrazepam dan met andere benzodiazepines. Bovendien zijn sommige van deze, nochtans zeer zeldzame huidreacties, ernstig; er zijn immers gevallen gemeld van Stevens-Johnson syndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN), multiform erytheem en DRESS syndroom (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms).

Gezien de ernst van de huidreacties heeft het ANSM aan het PRAC gevraagd om met spoed het gebruik van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen te herzien.  
   
 
Wat zijn de conclusies van het PRAC?  
 
Het PRAC heeft de gegevens m.b.t. de veiligheid van tetrazepam, verkregen uit Europese post-marketing gegevens en wetenschappelijke literatuur, bestudeerd.

Het PRAC heeft geconcludeerd dat tetrazepam, in vergelijking met andere benzodiazepines, geassocieerd is met een verhoogd risico op ernstige huidreacties. Er dient opgemerkt te worden dat de aanbeveling tot schorsing werd genomen door de meerderheid van de leden van het PRAC , maar niet unaniem. Er waren uiteenlopende opvattingen.

Het PRAC is van mening dat er nog niet voldoende maatregelen waren vastgesteld om het risico van ernstige huidreacties bij het nemen van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen te beperken. Daarnaast hebben de geïdentificeerde risicobeperkende maatregelen geleid tot twijfels over de voordelen van deze geneesmiddelen. Daarom heeft het PRAC geconcludeerd dat de baten-risico verhouding van deze geneesmiddelen negatief is en heeft de schorsing van hun vergunning voor het in handel brengen op de markt aanbevolen over heel de EU. Als voorwaarde voor de opheffing van de schorsing, heeft het PRAC aan de bedrijven, die de markt voorzien van deze geneesmiddelen, gegevens gevraagd voor het identificeren van een specifieke groep patiënten voor wie de voordelen van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen opwegen tegen de risico’s.


Wat gaat er nu gebeuren?  
 
De aanbeveling van het PRAC zal nu bestudeerd worden door het CMDh op hun volgende vergadering van 22 april tot 24 april 2013. Het CMDh zal een definitief standpunt formuleren of deze vergunningen voor het in de handel brengen van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen moeten behouden blijven, of gewijzigd, geschorst of ingetrokken moeten worden over heel de  EU. De definitieve beslissing van het CMDh en een uitgebreid advies aan patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars zal openbaar gemaakt worden. Gezondheidszorgbeoefenaars in Europa zullen een communicatie krijgen met gedetailleerde informatie over de geschikte maatregelen die genomen moeten worden.

  
 
Wat zijn de gevolgen voor de gezondheidszorgbeoefenaars en de patiënten?

Momenteel zijn de vergunningen voor het in de handel brengen van tetrazepam-bevattende geneesmiddelen niet geschorst en is de definitieve beslissing nog niet genomen.

Patiënten die vragen hebben moeten contact opnemen met hun arts of apotheker.

Gezondheidszorgbeoefenaars moeten rekening houden met het risico van huidreactie van deze geneesmiddelen.

 

Contact: vig@afmps.be

Laatste update op
15/04/2013