Gebruik van diergeneesmiddelen voor de behandeling van varroase bij bijen

Gezien er herhaaldelijk vragen rijzen over de behandeling van varroase bij bijen en het wettelijk kader hieromtrent, wenst het FAGG enkele verduidelijkingen te geven met betrekking tot dit onderwerp.

Ten eerste dient men er zich van bewust te zijn dat varroase een dierenziekte is. In overeenstemming met de definitie van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zoals opgenomen in artikel 1 §1 b) van de Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964, zijn alle producten aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij dieren; geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Bijgevolg zijn alle producten bestemd voor de behandeling of preventie van varroase geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en dienen deze producten over een vergunning voor het in de handel brengen te beschikken vooraleer deze in België in de handel kunnen gebracht worden.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik kunnen enkel aan een diereigenaar verschaft worden volgens het wettelijk distributiekanaal voor diergeneesmiddelen. Met andere woorden enkel een dierenarts-depothouder of een officina-apotheker kunnen dergelijke producten afleveren aan de verantwoordelijke voor de dieren. Verkoop van geneesmiddelen buiten dit kanaal (bv in dierenwinkels) is niet toegestaan. Ook het aankopen in groep van geneesmiddelen en de onderlinge doorverkoop van deze producten zijn niet toegestaan.

Momenteel (datum publicatie van dit artikel) zijn in België 3 geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund voor de behandeling van varroase bij bijen. Hieronder kan u een samenvattende tabel terugvinden met vermelding van de actieve substantie.

 

NamePharmaceutical form - PackagingAuthorisation holderAuthorisation numberComposition - active substance(s)
Apiguard 12,5 gBee-hive gel - Tray ALUVita EuropeBE-V368487Thymol 12.5 g
Apilife VarBee-hive strip - SachetChemicals LaifBE-V426212Camphor 0.39 g
Menthol 0.39 g
Eucalyptus Globulus, Oil 1.72 g
Thymol 8.0 g
Thymovar 15 gBee-hive strip - PackagingAndermatt BiovetBE-V296947Thymol 15.0 g

 

Om zich er van te vergewissen dat er geen nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen afgeleverd werden, kan men steeds de online gegevensbank van het FAGG raadplegen.


De bijsluiters en de samenvatting van de kenmerken van het product kan men terugvinden via deze link.

Het gebruik van producten vergund in een andere lidstaat van de Europese Unie of magistrale bereidingen is enkel toegestaan in toepassing van de regels van het cascade-systeem, zoals deze opgenomen zijn in artikel 6 quater §2 6°) van de Wet op de Geneesmiddelen van 25 maart 1964 en artikel 231 van het KB van 14/12/2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. Dit wil zeggen dat dit enkel kan onder de verantwoordelijkheid van een dierenarts en dat alle regels voor de toepassing van het cascade dienen gerespecteerd te worden.

Informatie over de varroase kan u eveneens terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Contact: infovet@favv.be


 

Laatste update op 28/08/2017