Geneesmiddelen op basis van nicotinezuur / laropiprant : vervolg

Zoals gemeld in de mededeling van 8 januari laatstleden heeft het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) de geneesmiddelen die nicotinezuur/laropiprant bevatten (in België TREDAPTIVE), herzien. Als gevolg van deze herziening is het EMA van mening dat de vergunning voor het in de handel brengen van deze geneesmiddelen (VHB) dient geschorst te worden. Bijgevolg  beveelt het EMA artsen aan om dit geneesmiddel niet langer voor te schrijven en andere mogelijkheden te bekijken om hun patiënten met abnormaal hoge  bloedspiegels van vetten (meerbepaald triglyceriden en cholesterol) te behandelen.

Het Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik ( CHMP = Committee for Medicinal Products for Human Use) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA = European Medicines Agency) heeft de aanbeveling bevestigd om de vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen op basis van nicotinezuur / laropiprant, gebruikt bij de behandeling van volwassenen met dyslipidemie (abnormaal hoge bloedspiegels van vetten zoals triglyceriden en cholesterol), te schorsen. Deze combinatie is in België vergund en gecommercialiseerd onder de naam TREDAPTIVE. Ze is ook vergund onder de namen PELZONT en TREVACLYN maar deze twee geneesmiddelen zijn in België niet gecommercialiseerd.

De beslissing van het CHMP volgt op de recente aanbeveling van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC = Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) om de VHB van deze geneesmiddelen te schorsen.

In tussentijd heeft de Europese Commissie voorlopige maatregelen genomen om de vergunningen voor het in de handel brengen en de verdeling van deze geneesmiddelen in heel de Europese Unie (EU) te schorsen. Anderzijds heeft de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, Merck Sharp & Dohme, aangekondigd dat het stappen neemt om het ter beschikking stellen van deze geneesmiddelen in de EU op te schorsen.

Het CHMP raadt patiënten,  die momenteel deze geneesmiddelen innemen, aan om een afspraak te maken met hun arts om hun behandeling te bespreken. Artsen mogen niet langer geneesmiddelen op basis van nicotinezuur/laropiprant voorschrijven en moeten de behandelingsopties van hun patiënten herzien.

De herziening van deze geneesmiddelen werd gestart in december 2012 nadat nieuwe gegevens van een grote, lange-termijn studie, HPS2-THRIVE genaamd, beschikbaar kwamen. De resultaten van de studie, die nog steeds voorlopig zijn, tonen aan dat de inname van nicotinezuur/laropiprant samen met een statine geen significant bijkomend voordeel heeft in de vermindering van het risico op ernstige vasculaire bijwerkingen zoals hartaanval en beroerte, vergeleken met een behandeling met een statine alleen. Daarnaast werd er een hogere frequentie van ernstige maar niet-fatale bijwerkingen waargenomen bij patiënten die  een geneesmiddelen, dat nicotinezuur/laropiprant bevat, innemen.

Na bestudering van de resultaten van de studie, heeft het CHMP besloten dat de voordelen van deze geneesmiddelen niet langer opwegen tegen hun risico’s en dat hun vergunning voor het in de handel brengen moet worden geschorst.

Meer informatie over de HPS2-THRIVE studie is hieronder beschikbaar.

Het advies van het CHMP zal nu verstuurd worden naar de Europese Commissie voor het aannemen van een juridisch bindende beslissing voor de hele EU.

Informatie voor patiënten

• Tredaptive, Pelzont en Trevaclyn zijn identieke geneesmiddelen gebruikt om volwassenen met dyslipidemie (abnormaal hoge bloedspiegels van vetten zoals triglyceriden en cholesterol) te behandelen. Een dergelijke behandeling is essentieel bedoeld om het risico op hartaanvallen, beroertes en andere aandoeningen die de hart- en bloedvaten aantasten, te verminderen.

• Het EMA heeft de schorsing van de geneesmiddelen Tredaptive, Pelzont en Trevaclyn aanbevolen na de evaluatie van nieuwe bewijzen die aantonen dat de voordelen van deze geneesmiddelen voor de patiënten niet langer opwegen tegen de risico’s.

• Als u momenteel een geneesmiddel inneemt dat nicotinezuur/laropiprant bevat (TREDAPTIVE in België), zal u deze behandeling moeten staken. In België werden alle loten van TREDAPTIVE van de markt teruggeroepen. De artsen hebben een schrijven van de firma ontvangen met betrekking tot dit onderwerp.

• U dient een afspraak te maken met uw arts om uw behandeling te herzien.

• Indien u vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars

Gezondheidszorgbeoefenaars dienen volgende aanbevelingen te volgen :

• Gezien de ongunstige baten-risicoverhouding van de geneesmiddelen die nicotinezuur/laropiprant bevatten (TREDAPTIVE in België)mogen artsen dit niet langer voorschrijven aan hun patiënten.

• Artsen dienen hun patiënten te zien om hun behandeling te herevalueren en de behandeling met deze geneesmiddelen, die niet meer beschikbaar zullen zijn, te stoppen.   In België werden alle loten van TREDAPTIVE van de markt teruggeroepen. De artsen hebben een schrijven van de firma ontvangen met betrekking tot dit onderwerp.

• Apothekers moeten patiënten met een nieuw of herhalingsvoorschrift voor TREDAPTIVE doorverwijzen naar hun behandelende arts.

De aanbevelingen van het EMA zijn gebaseerd op nieuwe gegevens van de HPS2-THRIVE studie :

• De HPS2-THRIVE studie was een grote, lange-termijn studie bij 25.673 patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire bijwerkingen te wijten aan een voorgeschiedenis van occlusieve vaatziekte. Van de geregistreerde patiënten waren er 14.741 afkomstig uit Europa en 10.932 afkomstig uit China. De patiënten werden gemiddeld 3.9 jaar opgevolgd.

• De studie was opgezet om het effect te beoordelen van het toevoegen van nicotinezuur/laropiprant aan statines door middel van een samengestelde eindpunt van ernstige vasculaire bijwerkingen, met name de combinatie van coronaire sterfte, niet-fatale hartaanval, beroerte en revascularisatie. De patiënten werden behandeld met 40mg simvastatine of 40mg simvastatine  plus 10mg ezetimibe om een totaal cholesterolgehalte van minder dan 3.5mmol/l te bereiken, en werden dan gerandomiseerd naar nicotinezuur/laropiprant of placebo.

• De behandeling met een geneesmiddel dat nicotinezuur/laropiprant bevat samen met een statine resulteerde niet in een statistisch significante vermindering van ernstige vasculaire voorvallen zoals hartaanval en beroerte, vergeleken met statinebehandeling alleen.

• Er werd een verhoging van de incidentie van ernstige maar niet-fatale bijwerkingen waargenomen. Deze omvatten bloedingen (intracraniaal en gastro-intestinaal), myopathie, infecties en nieuw-ontwikkelde diabetes.

Gezien de inname van Tredaptive, Pelzont en Trevaclyn samen met een statine geen bijkomend voordeel heeft aangetoond in de vermindering van het risico op ernstige vasculaire voorvallen in vergelijking met een statinebehandeling alleen, en rekening houdend met het verhoogd risico op ernstige bijwerkingen, beveelt het CHMP de schorsing van de vergunning voor het in de handel brengen van deze geneesmiddelen aan. 
 
Meer informatie over het geneesmiddel

• Tredaptive, Pelzont en Trevaclyn bevatten twee actieve bestanddelen : nicotinezuur (1.000mg) en laropiprant (20mg). Ze zijn beschikbaar als tabletten met gereguleerde afgifte (wat betekent dat de twee actieve bestanddelen vrijgezet worden met een verschillende snelheid over een paar uren).

• Tredaptive, Pelzont en Trevaclyn zijn identieke geneesmiddelen die vergund werden in de hele EU op 3 juli 2008 voor de behandeling van dyslipidemie in combinatie met een statine wanneer statinebehandeling alleen niet voldoende is, of als monotherapie bij patiënten die geen statines kunnen innemen. Het geneesmiddel werd onder één van deze drie namen door Merck Sharp & Dohme Ltd in alle EU lidstaten, behalve in Bulgarije, Frankrijk en Roemenië, gecommercialiseerd.

• De twee actieve bestanddelen, nicotinezuur en laropiprant, hebben een verschillende functie. Nicotinezuur is een natuurlijk voorkomende stof, gebruikt in lage dosis als een vitamine (ook gekend als niacine of vitamine B3). In hogere doses verlaagt nicotinezuur het vetgehalte in het bloed via een mechanisme dat niet volledig gekend is. Het werd voor het eerst gebruikt als geneesmiddel midden jaren 1950 om de bloedspiegel van vetten te veranderen, maar zijn gebruik was beperkt vanwege de bijwerkingen, meer bepaald blozen (rood worden van de huid). Laropiprant heeft geen effecten op cholesterol maar het vermindert blozen, door het blokkeren van de receptoren voor een stof genaamd ‘prostaglandine D2’, wat vrijgezet wordt wanneer nicotinezuur wordt ingenomen en dat de bloedvaten in de huid dilateert (doet uitzetten). 

Meer over de procedure

• De herziening van Tredaptive, Pelzont en Trevaclyn werd gestart op vraag van de Europese Commissie op 19 december 2012, onder artikel 20 van Verordening (EC) No 726/2004 volgens de procedurele stappen beschreven in artikel 107j en 107k van Richtlijn 2001/83/EC. De Europese Commissie heeft het EMA gevraagd om de impact van de nieuwe gegevens van de HPS2-THRIVE studie te evalueren en een advies uit te brengen over het al dan niet behouden, wijzigen, schorsen of intrekken van de vergunning van het in de handel brengen van deze geneesmiddelen in heel de EU.

• De herziening van deze gegevens werd eerst uitgevoerd door het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC). De aanbevelingen van het PRAC werden overgemaakt aan het Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP), verantwoordelijk voor alle vragen betreffende geneesmiddelen voor humaan gebruik, dat een finaal advies aannam. Verdere informatie over de aanbeveling van het PRAC en de achtergrond van deze herziening is terug te vinden op de website van het EMA.

• Het advies van het CHMP is overgemaakt aan de Europese Commissie, die te zijner tijd een finale beslissing zal aannemen.

ContactVig@fagg.be

 

 

Laatste update op
29/01/2013