Platform « Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen »

Op initiatief van het platform « Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen » dat alle betrokken actoren verenigt (fagg, BCFI, RIZIV, verzekeringsinstellingen, beroepsverenigingen van de farmaceutische industrie, vertegenwoordigers van de apothekers, de ziekenhuisapothekers en de groothandelaars), werd een uniek meldpunt bij het fagg opgericht teneinde de farmaceutische industrie toe te laten om de commercialisatie van ieder vergund geneesmiddel te melden alsook de tijdelijke of definitieve stopzetting ervan. De informatie wordt alle werkdagen bijgewerkt op de site van het fagg.

Vergunde en in de handel gebrachte geneesmiddelen kunnen onbeschikbaar zijn om twee redenen:
• een tijdelijke stopzetting van het in de handel brengen (tijdelijke onbeschikbaarheid), bijvoorbeeld door tijdelijke productieproblemen
of
• een definitieve stopzetting van het in de handel brengen.

Tijdelijke onbeschikbaarheden kunnen heel wat praktische problemen opleveren voor de diverse actoren op het terrein en ook een echt probleem voor de volksgezondheid wanneer het om essentiële geneesmiddelen gaat waarvoor geen therapeutisch alternatief bestaat. Veel hangt dus af van de aard van het geneesmiddel en de duur van de onbeschikbaarheid.

Als de onbeschikbaarheid van korte duur is, is er vaak voldoende voorraad om deze korte periode te overbruggen. Het kan ook gebeuren dat het geneesmiddel omwille van een lokaal distributieprobleem niet voor handen is in sommige apotheken of bij sommige dierenartsen. Voor dergelijke gevallen kunnen in praktijk vaak oplossingen aangebracht worden. Daarom wordt voor het melden van tijdelijke onbeschikbaarheid een definitie gehanteerd die poogt enkel die gevallen in aanmerking te nemen die waarschijnlijk  in de praktijk op het terrein onbeschikbaar zullen zijn.

Tijdelijke onbeschikbaarheid moet daarom gemeld worden wanneer we verwachten dat de onbeschikbaarheid van het geneesmiddel minstens 14 dagen zal duren en dit binnen 7 dagen na het begin van de onbeschikbaarheid.

Om de mogelijke problemen door onbeschikbaarheid tot een minimum te beperken en zo mogelijk te vermijden, nam het fagg het initiatief om de diverse betrokken partijen rond de tafel te brengen en startte eind 2013 met het Platform “Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen”.

Dit platform startte met vertegenwoordigers van het fagg, het RIZIV en de drie beroepsverenigingen van de farmaceutische industrie, namelijk pharma.be, FeBelGen en Bachi.

In een latere fase werd dit platform uitgebreid met de vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van apothekers. Sedert september 2014 zetelen ook de vertegenwoordigers van andere betrokken partijen in dit platform zoals de verzekeringsinstellingen, ziekenhuisapothekers en groothandelaars.
Zo kan op het terrein getoetst worden of de informatie op de fagg-website voldoende en gebruiksvriendelijk is en of dit bijdraagt tot een verbetering op het terrein.

Daarom wordt deze communicatie tot nu toe enkel gericht tot de gezondheidszorgbeoefenaars. De informatie zal later bekendgemaakt worden bij het grote publiek.

Een eerste  realisatie van het Platform “Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen” is het unieke meldpunt via hetwelk firma’s informatie moeten sturen over het op de markt brengen van de geneesmiddelen die vergund zijn in België, en  ook over het tijdelijk of definitief stopzetten van de commercialisering. Dit unieke meldpunt heeft geleid tot een zo correct mogelijke weergave van de situatie inzake de commercialiseringsstatus van geneesmiddelen in België (97% van de gegevens over vergunde geneesmiddelen werden gevalideerd en zijn correct). Uiteraard wordt gestreefd naar een percentage dat de 100% correctheid zo dicht mogelijk benadert. Bij het vaststellen van incorrecte gegevens neemt het fagg de nodige maatregelen. De gegevens worden dagelijks (werkdagen) bijgewerkt op basis van de informatie verstrekt door de vergunninghouders.

De creatie van dit unieke meldpunt heeft ook heel wat administratieve vereenvoudiging met zich meegebracht. Zo werden de te melden gegevens geharmoniseerd en wordt slechts nog enkel aan één instantie, het fagg, gemeld.
De informatie kan geraadpleegd worden via de website van het fagg (op de welkomstpagina, rechts: "Onbeschikbare geneesmiddelen").

Het is de bedoeling om de situatie op de Belgische markt verder te verbeteren via zelfregulering van de farmaceutische bedrijven en de groothandelaars of nog via het voorzien van concrete sancties bij het niet tijdig of niet correct melden van bevoorradingsproblemen.

Het nastreven van een zo ideaal mogelijke situatie is namelijk de verantwoordelijkheid van elke actor in het farmaceutische domein.

 

 


 

 

Laatste update op 01/05/2015